Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

אביזהר מאיר, תנועות הנוער והפילוג ההתיישבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 344-315. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

אלבוים-דרור ר', יצירת המרכז החינוכי בארץ-ישראל, העלייה השניה - מחקרים, , עמ' 405-386. (עורך: י' ברטל)

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלבוים-דרור ר', "הוא הולך ובא, מקרבנו הוא בא העברי החדש" - על תרבות הנוער של העליות הראשונות, אלפיים, 1996, עמ' 135-104.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלון חמדה, תנועת הצופים מראשית ועד 1960, תנועות הנוער 1960-1920 : מקורות סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 36-19. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

בוגנר נחום, הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים יהודיים, בחסדי זרים: הצלת ילדים בזהות שאולה בפולין., יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 2000, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 13 [מתוך אתר תולדוט]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום, יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומועורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 74-62, סידרת עידן 13 (ערך: מרדכי נאור). לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בר לב מ', נסיונות לממלכתיות ולדה-פוליטיזציה בתנועת הנוער הדתית בני-עקיבא (תש"ט-תשכ"ג), רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, (עורכים: ר' שפירא ו-א' כשר), 1991, עמ' 36-21.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

גוטמן ישראל, תנועות הנוער היהודיות, האנציקלופדיה של השואה, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ספרית פועלים, 1990, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

גוטמן ישראל, שארית הפליטה - בעיות והבהרות, שארית הפליטה 1948-1944: השיקום והמאבק הפוליטי, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1990, (ערכו: ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

גנור-שביט, ורד, רחה פראייר: מפעלה של אישה לבדה, תיגר: מרד, חופש ויצירה, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 1990, (ערכה: אילה יפתח). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, תנועות נוער

גנין צ', בית הספר לילדי עובדים; תנועות הנוער, קרית חיים (ארלוזורוב), ניסיון באוטופיה עירונית 1933 - 1983, 1984, עמ' 114-72.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דואר יאיר, הנח"ל ותנועות הנוער, תנועות הנוער 1960-1929, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 13. עמ' 190-182. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

דרור י', תנועות הנוער וזרם העובדים בחינוך ההסתדרותי - "אמיתות" לעומת אמת עובדתית, עיונים בתקומת ישראל, 9, 1999, עמ' 613-591

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דרור י', הצופיות, תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית הספר בחינוך העברי בתש"ה, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ה, 1992, עמ' 108-85

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

הר ציון נחומי, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, (ערך: יואל רפל) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער

ויילר יעל, הקסם של השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 88, יד בן צבי, , עמ' 94-73. [באדיבות יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

זית, דוד, התפתחות השומר הצעיר לכח פוליטי עצמאי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 282-263. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

חלמיש אביבה, השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 114, יד יצחק בן צבי, , עמ' 99-120. באדיבות יד יצחק בן צבי.לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

להב אמנון, קבוצת משמר הוולגה, התיישבות יהודית ברמת הנדיב, יד הנדיב, החברה להגנת הטבע, 1982, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

ליפסקר א', "הוועידה האדומה" של הנוער-העובד (תשרי תרפ"ז) ושומרי חומותיה, עיונים בתקומת ישראל, 7, 1997, עמ' 504-487.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

ניר הנרי, לשונות השיתוף: מינוח ומהות בתולדות הקבוצה והקיבוץ, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, 13, 1988, עמ' 146-123

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ניר, הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד 1933-1929, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 262-231. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

עופר דליה, עליית הנוער ותנועות הנוער בגרמניה בשנות ה-30, בשביל הזיכרון, גל' 21, יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה., 1997, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

פישמן, אריה, הקולקטיב הסוציאליסטי - הלכתי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 594-581. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

צמרת צ', חינוך ילדי מחנות העולים בשנות המדינה הראשונות, שדמות, קי"ח/קי"ט, , עמ' 107-88

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

שפירא, אניטה, עירעורים על המצב הקיים - 1939-1935, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 314-283 . (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

מאגר: מאמרים (27/424)