Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרת [תר"ץ-תרצ"ד] 1930-1934
בשפה: עברית. בראש השער: הסתדרות הנוער העממית החלוצית 'גורדוניה' - מחלקת ההנהגה העליונה בחדרה. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אגרת [תרצ"ו-תש"י] 1936-1950
בשפה: עברית. עלון חבר הקבוצות. שם נוסף: בקבוצה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אחים [תש"ה] -
בשפה: עברית.לקט דברים ורשימות מחיי נערים עולי ארצות המזרח
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

איגרת למדריך [תש"ט-תשכ"ד] 1949-1964
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

אמר 1935-1938
בשפה: עברית. בטאון מודפס ראשון של הסתדרות 'השומר הצעיר' בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אפקים [תש"א-] 1951-
בשפה: עברית.תת כותר: עתון תנועת "גורדוניה" בארץ ישראל. גליון ניסן תש"א - "עתון גורדוניה - מכבי הצעיר בארץ ישראל".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אשד [תרצ"ו-תרצ"ז] 1936-1937
בשפה: עברית. בטאון של חניכי תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

אשמורת [תש"ה-תשי"ב] 1944-1951
בשפה: עברית. שבועון המשמרת הצעירה של מפא"י. תת כותר: בטאון הדור הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

בהגשמה [תש"א-תש"ה] 1941-1945
בשפה: עברית.עלון תנועת 'גורדוניה-מכבי הצעיר' בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במבחן 1942-
בשפה: עברית. בטאון 'תנועת הנוער החלוצי דרור - המחנות העולים'. לפניו הופיעו מאז שנת 1935 הבטאונים: 'במחנה', 'לעבודה' ו-'שדות'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במבחן 1959-1988
בשפה: עברית. בטאון תנועת המחנות העולים. יצא לאור באופן לא סדיר.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במבחן: בטוי הנוער הלומד באלה הימים [תרצ"ו-] 1936-
בשפה: עברית. יוצא ביוזמת 'המחנות העולים'. שלושת הגליונות הראשונים פורסמו בהוצאות חד פעמיות בשמות שונים: בימי מבחן, שעת מבחן, לעת מבחן.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במחנה [תרצ"ד-תרצ"ו] 1934-1936
בשפה: עברית. בטאון של תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במחננו [תר"צ - תרצ"ט (?)] -
בשפה: עברית.בשנת תרצ"ח יצא לסיכום השנה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

במעלה [תרפ"ו] 1925-1996
בשפה: עברית. עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ובהמשך של 'הנוער העובד והלומד'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

במתנו [תשכ"ח] 1967-
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לאמנות הבמה. מעבר לשער: חוברת זו הוצאה בעזרת הסוכנות היהודית לישראל - לעניני הנוער והחלוץ - המדור לנוער. ‬ עוסקת ומיועדת לפעילות הנוער העובד והלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, תנועות נוער, ההסתדרות

בסניפינו 1937-1938
בשפה: עברית.תת כותר: עלון סניפי הדרום של הנוער העובד. ‫ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

גורדוניה [תרצ"ב -] 1932-1946
בשפה: עברית.עתון תנועת גורדוניה בארץ ישראל. אייר, תרצ"ט, אדר, ת"ש: דפי גורדוניה. מאי/אייר, ת"ש: עלון גורדוניה. סיון/תמוז, ת"ש: מערכי גורדוניה. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

גלים 1940-1942
בשפה: עברית.עלון גרעין הנוער העובד. מעל לשם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - קבוצת הים בתל אביב. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

דף לאינפורמציה [תשי"ח-] 1957-1959
בשפה: עברית.תת כותר: לשליחים ופעילי התנועה. בשער: הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י - הנער העובד. החל להופיע בשם: דף למגשים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דפי החטיבה 1954-
בשפה: עברית.תת כותר: עלון החטיבה הצעירה של מפ"ם. בהכפלה (החל ממס’ 8 בדפוס).
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

דפים למדריך [תש"ב - תש"ה] 1942-1945
בשפה: עברית. הוראות למדריכים בתנועת הנוער "גורדוניה-מכבי הצעיר".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

דפים למדריך [תש"ז - תש?] 1947-
בשפה: עברית.על המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - המזכירות - מחלקת ההדרכה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים למדריך בשכבה הצעירה [תרצ"ח] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער

דפים למדריכים במעברות וישובי העולים [תשי"ד - תשט"ו] 1954-
בשפה: עברית.כותר משתנה: השכלה; דפים למדריכים במעברות וישובי-עולים. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

הנער 1936-1940
בשפה: עברית.בטאון תנועת הנוער הבורוכובי. הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות בשמות: דגל הנער, דרך הנער, הד הנער, חזית הנער, יום הנער, לפיד הנער, משמר הנער, ניב הנער, נער, קול הנער.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

ידיעון נאמני הנוער העובד והלומד ?199-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

ידיעות המחלקה ?196-1976
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ידיעות המחלקה [תשמ"ד] 1959-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ידיעות פנימיות 1940-1949
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ידע 1965-1973
בשפה: עברית.תת כותר: : קובץ מאמרים טכניים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

יומן המחנות 1937-1941
בשפה: עברית. בראש השער: תנועת הנוער הלומד בא"י המחנות העולים - המזכירות הארצית. ‬ תת כותר: לבוגרים ומדריכים. שינויים קלים בשם הפרסום.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

יחד [תש"מ-] 1979-1986
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון התנועה הקיבוצית המאוחדת. ממשיכו של: איגרת - בטאון איחוד הקבוצות והקיבוצים ובקיבוץ - בטאון הקיבוץ המאוחד. המשכו: קיבוץ.
שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

ילקוט [תש"ב - תש"ו] 1942-1946
בשפה: עברית. עלון תנועת הנוער הלומד בא"י המחנות העולים. תת כותר: עלון ידיעות. מחוברת י"א הופיע בשם: ילקוט למדריך.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

ילקוט לבעיות החינוך בגיל הנעורים 1970-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ילקוט למדריך [תשי"ו] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

כנוס לועדות הקרן הקימת לישראל [תש"ד] -
בשפה: עברית.הסתדרות נער צופית חלוצית "גורדוניה" - מכבי הצעיר" בארץ-ישראל - ההנהגה הראשית. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

[ה]לוחם הצעיר 1925-1927
בשפה: עברית.יצא לאור גם בתל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לעבודה: בטוי לנוער הלומד [תרצ"ח-] 1937-1942
בשפה: עברית.בראש השער: תנועת הנוער הלומד בא"י - המחנות העולים. חלק מהגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, עם תוספות שונות לשם העיתון.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

[ה]לפיד 1943-1945
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון הנוער המארכסיסטי ע"ש ב.בורוכוב.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

מי ומה בחטיבה [תשל"ז - תשמ?] 1977-
בשפה: עברית.בטאון ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד. חטיבת בני האיחוד. בהכפלה
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ממועצה למועצה 1935-?194
בשפה: עברית.בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ בשנים תש"א/תש"ב יצא לאור בשם: ממועצה לועידה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

[ה]מעורר 1942-1943
בשפה: עברית. העיתון פורסם על ידי תנועת 'המחנות העולים' וקבוצות של חניכי התנועה. תת כותר: בטוי הנוער הלומד בימים אלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

מענית - בטאון הנוער במושבים [תשי"ד-תשל"ט] 1954-1979
בשפה: עברית. בטאון נוער תנועת המושבים. תת כותר: בטאון הנוער במושבים. דו ירחון, רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

[ה]מצפה [תש"ה-תש"ט] 1945-1949
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון הנוער השומרי. עיתון של חניכי תנועת הנוער 'השומר הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

משא [תרצ"ח-] -
בשפה: עברית.בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

ניב: עיתון השכבה הצעירה [תרצ"ו] 1936-
בשפה: עברית. בטאון של חניכי תנועת 'המחנות העולים'.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

ניבים 1951-1958
בשפה: עברית. ירחון לנוער איחוד הקבוצות והקיבוצים
שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

נעורים 1954-1958
בשפה: עברית.בראש השער: הסתדרות הנוער העובד העברי - חטיבת חברות הנוער בקבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

נעורים 1972-
בשפה: עברית. תת כותר: עיתון החטיבה המקצועית. כתב עת של הסתדרות הנוער העובד והלומד, החטיבה המקצועית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

סקירה על פעולות האגודה [תשי"ט] -1990
בשפה: עברית.המשכו: סכום שנת (קבוצי השומר הצעיר ומפעלי תכן)
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

סקירת העתונות 1940-1943
בשפה: עברית.בראש הפרסום: הקבוץ הארצי השומר הצעיר - מזכירות הועד הפועל. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

עיתים [תשכ"ו - תש"ל] -
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת עזר למדריך. על המעטפת: ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד - חטיבת בני הקיבוץ המאוחד - מחלקת ההדרכה של החטיבה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

על החומה 1938-1986
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון הסתדרות השומר הצעיר.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

על המדוכה [תש"ד –תש"ה] 1944-1945
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון המשמרת הצעירה למפלגת פועלי ארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

עלה - עלון חטיבת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים [תשכ"ו-תשל"ח] 1956-1978
בשפה: עברית. תת כותר: עלון חטיבת נוער האיחוד. נוסד ב-1956 כהמשך ל"ניבים". הפסיק להופיע בשנת 1978. יחד עם "יחדיו" נמשך ע"י "ניצן".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

עלון 1941-
בשפה: עברית.בראש הפרסום: גורדוניה - המכבי הצעיר - ההנהגה העליונה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

עלון החניכים 1955-
בשפה: עברית.בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. ‬ מס’ 1 הופיע בשם: עלון חניכי האוניברסיטה. ‬ יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הנוער העובד. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון המרכז [-תש"ב] 1936-1941
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון חברים [תרפ"ה - תרפ"ו] -
בשפה: עברית.בטאון של ההסתדרות הכללית של הנוער העובד בארץ ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

עתון תנועת "גורדוניה" בארץ ישראל [תש"א] -
בשפה: עברית.גליון ניסן תש"א: "עתון גורדוניה - מכבי הצעיר בארץ ישראל"
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

שדות [תרצ"ט - תש"ה] 1938-1945
בשפה: עברית. עיתון של תנועת הנוער הלומד בארץ ישראל - המחנות העולים. תת כותר: ביטוי לנוער הלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

שדמות [תשכ"א-תשנ"ה] 1960-1994
בשפה: עברית ואנגלית. רבעון של "איחוד הקבוצות והקיבוצים". מוקדש לנושאי חברה, פוליטיקה, ספרות ואומנות. תתי כותר: "במה לחינוך תנועתי", "במה לתנועה הקיבוצית", "במה קיבוצית לחברה ותרבות". כותר נוסף: "שדמות למדריך".
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

שערים [תרצ"ה-תשמ"א] 1934-1995
בשפה: עברית. בטאון של תנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עד 1950 הופיע בתדירות משתנה. 1981-1951 יומון. מ-1982 הופיע כשבועון. עורכיו: אברהם גולדראט, בנימין מינץ, קלמן כהנא ויהודה נחשוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

מאגר: עיתונות (64/355)