Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

אביזהר מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 60-41 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אביזהר מאיר, תנועות הנוער והפילוג ההתיישבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 344-315. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

אביזהר, מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 1991, עמ' 60-41. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אופז אביבה, עולם הסמלים של קהילתנו, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 59, יד בן-צבי, ירושלים, 1991, עמ' 143-126. [מתוך אתר 'סנונית']לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

אופז אביבה, שאלת האישה וקולן של נשים בחברה החלוצית, לאור קובץ 'קהיליתנו', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 95, יד בן צבי, , עמ' 101-118 [באדיבות יד יצחק בן צבי]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

אופז, גד, ארבעה מייסדים ומנהיגים - מחוללי התנועות הקיבוציות בעמק, עמק יזרעאל 1967-1900: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (ערך: מרדכי נאור) ,סידרת עידן 17. [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בוגנר נחום, הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים יהודיים, בחסדי זרים: הצלת ילדים בזהות שאולה בפולין., יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 2000, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 13 [מתוך אתר תולדוט]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום, יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומועורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 74-62, סידרת עידן 13 (ערך: מרדכי נאור). לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

גורני יוסף, רעיון העבודה העברית וגילגוליו בקרב פועלי ציון בעליה השניה, אסופות, 4, 1973, עמ' 16-3

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, רעיון החלוציות באידיאולוגיה של פועלי ציון בתקופת העליה השניה, אסופות, קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל, 12 , ההסתדרות הכללית, 1968, עמ' 50-68

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, בין רציפות לתמורה: היחס אל תורתו של בר ברוכוב בהשקפת עולמם של פועלי ציון בתקופת העלייה השניה, ספר רפאל מאהלר, ספריית פועלים, 1974, עמ' 112-84

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה, אסופות, 10, 1966, עמ' 74-55

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, התהוות רעיון הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי במפלגת פועלי ציון בתקופת העליה השניה, דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, כרך ב', 1972,

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

גורני יוסף, הריאליזם האוטופי בציונות, רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, 1994, עמ' 49-37

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, אחדות העבודה ורעיון חברת העובדים, רבעון לכלכלה, 117, 2001, עמ' עמ' 593-585

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, הפועל הצעיר ויחסו אל הסוציאליזם בתקופת העלייה השניה, בדרך, 1, 1971, עמ' 83-74

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל, ט', 1984, עמ' 54-45

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, האידיאולוגיה של כיבוש העבודה, קשת, רבעון לספרות , עיון וביקורת, ל"ח, 1968, עמ' 79-66

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גינוסר, פנחס, הריונו, לידתו, חייו ומותו של הירחון האדמה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 269-224. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תרבות ואמנות

גרינברג יצחק, חברת-העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 115-94. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דה פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה: 1948-1918 : מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחמר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, (ערכו: מרדכי נאור ויוסי בן ארצי). סידרן עידן 12. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דה-פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה, 1918 - 1948 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 12 [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ויילר יעל, הקסם של השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 88, יד בן צבי, , עמ' 94-73. [באדיבות יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

וייץ יחיעם, התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 73, יד בן-צבי, 1994, [מתוך אתר 'סנונית']. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

ויץ יחיעם, משה שרת והסכם השילומים עם גרמניה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 115, יד יצחק בן צבי, , חלק א': מבוא: הבמה והשחקנים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

ויץ, יחיעם, נפש מפלגה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

זית, דוד, התפתחות השומר הצעיר לכח פוליטי עצמאי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 282-263. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

חזן, מאיר, גולדה מאיר: מנהיגה על כס מזכיר המפלגה, עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, 30-1 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

חלמיש, אביבה, האם היתה שנת 1933 נקודת מפנה במדיניות העלייה הציונית?, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 113-98. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

יזרעאלי דפנה, הזורעות בדמעה, נגה: כתב עת פמניסטי, גל' 11, תל-אביב., 1985, באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

כפכפי, אייל, הקרע בעין חרוד: בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 454-427. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מינץ, מתתיהו, יצחק בן צבי, העלייה השנייה : אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, גדוד העבודה - מטווח הדימיון של הקומונה הכללית להתנסות במעשה, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 97-49. {מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי; אונירסיטת תל-אביב, 2006, עמ' 158-127. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

נאור מרדכי, מגדוד העבודה ל"וויה נובה", , [לא פורסם] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר הנרי, איש ודגניה לו: שתי מסורות לראשית הקבוצה והקיבוץ, קתדרה, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 29, יד יצחק בן צבי, 1983, עמ' 78-63

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, א',, יד טבנקין הקיבוץ המאוחד,, 1979, עמ' 119-147.

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר, הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד 1933-1929, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 262-231. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

פלס, י. חיים, התפתחות הקיבוץ הדתי עד פרוץ מלחמת העולם השניה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 196-159. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

פרילינג ,טוביה, בן-גוריון בבולגריה: מפגשו הראשון עם שארית הפליטה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 342-308. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

צור מוקי, יוסף בוסל, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צחור זאב, התגבשות מנהיגותה של העלייה השנייה, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צחור זאב, הויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס לגדוד העברי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, מס' 3, 1977, עמ' 39-30 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

צחור, זאב, הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל'גדוד העברי', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 1977, באדיבות אתר 'תולדוט' ו'יד יצחק בן צבי'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

צחור, זאב, מפא"י, מפ"ם והקמת ממשלת ישראל הראשונה, 1949, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 399-378. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

צמרת צבי, על השירות החלוצי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 67, יד יצחק בן צבי, 1993, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

צמרת, צבי, ועדת פרומקין: ועדת חקירה ממשלתית בנושא חינוך ילדי העולים בשנות המדינה הראשונות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 439-405 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

קולת ישראל, האידאה של ההסתדרות - התהוות והשתנות (1948-1920), מאסף לחקר תנועת העבודה הציונות והסוציאליזם, ב', , עמ' 91-110

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות

קולת ישראל, דוד בן גוריון, העליה השניה: אישים (ערך: זאב צחור), יד יצחק בן צבי, , באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קניאל יהושוע, מימדי הירידה מן הארץ בעלייה ראשונה ושניה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 73, 1994, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

רובינשטיין אליקים, החינוך העברי, הישוב בימי הבית הלאומי, 1976, עמ' 222-213 (עורך: ב' אליאב)

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

רוטנשטרייך, נתן, הקיבוץ ותנועת הפועלים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

רצהבי יהודה, ארגון פועלים ראשון ביפו, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' ז 5 (43), יד יצחק בן צבי, 1982, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

שילה מרגלית, ארתור רופין, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שילה מרגלית, רחל ינאית בן צבי, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

שילה, מרגלית, ארתור רופין וההתיישבות הציונית, העלייה השניה, 1914-1903 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 4. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

שמיר, משה, סופרי משא ויחסם אל בן-גוריון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 426-411 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

שפירא, אניטה, עירעורים על המצב הקיים - 1939-1935, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 314-283 . (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

שפירא, אניטה, אלקינד וחבריו חוזרים לרוסיה, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' 6 (44), אוניברסיטת תל-אביב, 1982, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מאגר: מאמרים (60/424)