Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אבן נ', הצהרות ומעשים - תנועות הנוער החלוציות במדינת ישראל בהתמודדותן עם משימת הדרכת הנוער העולה במעברות ובשיכוני העולים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1993

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבן-שושן ר', הצטרפות הסתדרות המורים להסתדרות העובדים הכללית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, תשנ"ה.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

אדמתי מ', במעלה נעורים: הנוער העובד 1924 - 1931, תל אביב 1974

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

אדן (אייזנבוד) ש', העדה המחנכת - פרקים בחינוך חברתי, תל אביב 1950

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

איש-שלום ח', שמידע מ', מהפכה חברתית בישראל ובעמים - חינוך על-יסודי לכל: מהות, תולדות ודפוסי תפקוד, תל אביב, 1993

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אלון ח', היה נכון! - צופיות עברית בארץ-ישראל 1969-1919, תל אביב 1976

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלמוג ע', הפרידה משרוליק, חיפה ואור-יהודה 2004

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלמוג ע', הצבר - דיוקן, תל-אביב 1997

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אשכול ד', הנוער העובד - קובץ, תל-אביב תש"י.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

בלאו י', הפרט בתפיסת החינוך של "השומר הצעיר" - התמורות שחלו במעבר מתנועת נוער חופשית לקיבוץ מפלגה 1946-1918', אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1990

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בן נחום י', תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ-ישראל 1939-1929, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1997

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בר-גיל ש', מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער בחינוך ובשיקום - שארית הפלטה 1945 - 1955, ירושלים ושדה-בוקר 1999

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גוטסמן מ', עליית הנוער: רציפות ושינוי, תל אביב 1987

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

גלבוע ש', רמות חפר" - 1945 - 1989 - תולדותיו של מוסד פנימייתי של השומר הצעיר מהקמתו עד הפיכתו לבית ספר יום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, תשנ"ד

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

גת ר', תנועות הנוער של א"י העובדת 1945-1930 - דרך התהוותן ומעורבותן הפוליטית, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1974

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

דון-יחיא א', שיתוף פעולה וקונפליקט בין מחנות פוליטיים: המחנה הדתי ותנועת העבודה ומשבר החינוך בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ז.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך

דיין ד', כן, אנחנו נוער! ספר תולדות הגדנ"ע, תל אביב 1977

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

דר יחזקאל (עורך), חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגים ופסיכולוגיים (מקראה), מאגנס, יד יצחק טבנקין, ירושלים, תשנ"ח 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר יחזקאל (עורך), חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר, יחזקאל (עורך), החינוך בקיבוץ: סוציולוגיה דו-מוקדית, האוניברסיטה העברית, 1982

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', תנועות הנוער - אתמול, היום מחר, חיפה 1979

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

דרור י', התהוותן של תכניות לימודים בתחום 'הקיבוץ' בתנועות הקיבוציות - ניתוחן מבחינה אידאולוגית, חברתית וחינוכית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1984

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', תולדות החינוך הקיבוצי - ממעשה להלכה, תל אביב, 2002

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור ל', ספר השומר הצעיר, א; ב; ג,, מרחביה 1956; 1961; 1964.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ז' שקד, השתקפותה של האידאולוגיה הלאומית בעשייה החינוכית של הזרם הכללי וזרם העובדים, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב, 1979

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

זיד ד', תפקיד התלמידים העל-יסודיים ב"מלחמת השפות" בארץ-ישראל (תרע"ד), אוניברסיטת חיפה, חיפה 1985

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

זיו ענבר א', לעולם תהיה עצמך - סיפורה של הנרייטה סאלד, ירושלים ותל-אביב 1996

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

כפכפי א', כשתילי זיתים': 'שיטת התהליכים' - משנתו החינוכית של מרדכי סגל ויישומה בבתיה"ס של הקיבוץ המאוחד, תל-אביב סידרת דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, י"ב 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

כפכפי א', מדינה מחפשת עם - ביטול זרם העובדים בחינוך, תל אביב, 1991

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

כפכפי י', שנות המחנות העולים, א; ב, תל-אביב תשל"ה; תשמ"ה.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

כרמל-חכים א', מפעל ההכשרה המקצועית-חקלאית של נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יהודיות, אוניברסיטת חיפה, חיפה 2003

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

לב י', ספר בני עקיבא, תל-אביב תשי"ז.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

לוין ג', הרהורים על עברו של החינוך הקיבוצי, אורנים, 1997

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לוין ג', תהליכי שינוי בחינוך המשותף בגיל הרך, אורנים, 1985

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לם צ', תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור, גבעת חביבה 1991

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

למדן א', משתיקה לזעקה לדיבור – שלושה דורות של אימהות בקיבוץ, רמת אפעל 2004

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך, התיישבות

לסקוב ש', קול קורא - חייו וזמנו של יוסף ויתקין, תל אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

מנור אהוד, משקי פועלות 1911 - 1945: מחבורות של פועלות לבתי-ספר פנימייתיים, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1987

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

נאור מ', בתנועה מתמדת - אלבום 60 שנות הנוער העובד והלומד, תל אביב 1984

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

נאור מ', תנועות הנוער 1960-1920, ירושלים 1989

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

נוי ב', ילדי ביכורים – זכרונות מבית-הספר בשנותיה הראשונות של המדינה, תל-אביב 1996

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

סבוראי י', פרקים בתולדות הסתדרות השומר הצעיר בישראל, תל אביב 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

סיטון ש', השפעת המאורעות בארץ-ישראל בשנים 1936 - 1939 על סדרי העדיפויות של מטרות החינוך העברי, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

סילברט י', מגמות בהתפתחות הסתדרות המורים 1913-1903, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשנ"א.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

סילברמן מ', החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו ועד ימינו: היסטוריה ואידאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ב.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

עדיאל ש', ציוני דרך בתולדות עליית-הנוער, ירושלים תשמ"ו.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

עזר ח', חנה מייזל-שוחט כמחנכת וכאישה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1996

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

פוה מ', הדילמות הדתיות בביה"ס שק"ד (שיתופי, קיבוצי, דתי) בקיבוץ שדה-אליהו, אוניברסיטת תל אביב תשס"ד.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פורת ר', היחיד והיחד - תולדות ביה"ס הקיבוצי, תל אביב, 1987

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פורת ר', החינוך בקבוצות ובקיבוצים (עליה שניה-רביעית), תל-אביב, תשל"ז

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פלד ר', "האדם החדש" של "השומר הצעיר" מראשיתה של התנועה באירופה ב1913- עד הקמת "מפלגת השומר הצעיר" בארץ-ישראל ב1946-, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פלד ר', האדם החדש" של המהפכה הציונית - "השומר הצעיר" ושורשיו האירופיים, תל אביב 2002

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פלטק י', המוסד - בית-הספר הראשון של השומר הצעיר במשמר העמק, 1940-1931, אפעל וגבעת-חביבה 1989

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פרוור א', דרכו של הטיול לידיעת הארץ תרמ"ח - תרע"ח - ראשיתו של הטיול החינוכי בארץ-ישראל על רקע התפיסות החינוכיות של בתי הספר הראשונים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

קורן ד', הנח"ל - צבא עם ערך מוסף, תל אביב 1997

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

קורן ד', הגדנ"ע מה'הגנה' לצה"ל, תל אביב 1995

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

קלימן ש', אוטונומיה של מורים בבית-ספר קיבוצי - שינויים במידת האוטונומיה של בית-הספר והמורים בבית החינוך המשותף בעמק-הירדן בשנים 1967-1930, אוניברסיטת חיפה, חיפה 1981

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

קמחי ד' (עורך),, היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תרפ"ח, ירושלים תרפ"ט.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

קמחי ד', ריקליס ל"י (עורכים), ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג, תל-אביב תשט"ז.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

קרן ש', בין השיבולים והחרב - תנועות הנוער והקמת הנח"ל, תל אביב 1991

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, הגנה וביטחון

רוזבליט פ', עלית הנוער, קורות המפעל, ירושלים 1968

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רוטנברג מ', נאור מ', תנועות הנוער בישראל ובעולם, תל אביב 1962

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

רון פולני י., עד כאן, בשבילי חינוך, תל-אביב 1971

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ריגר א', החינוך המקצועי בישוב היהודי בארץ ישראל, ירושלים תש"ה.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רייכל נ', בין קרתנות' ל'אופקי תרבות' - מקומה של ההשכלה הכללית בחינוך העברי בא"י 1882 - 1935, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1994

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

ריינהולד (רינות) ח', נוער בונה ביתו (עלית הנוער), תל-אביב תשי"ג.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רמות ל', גלגולו של פעמון - ראשית החינוך המשותף בגבעת-ברנר, 1938-1928, גבעת-ברנר ותל-אביב תשמ"ב.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רשף ש', חינוך חדש בארץ-ישראל תרע"ה-תרפ"ט, תל אביב, 1985

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', זרם העובדים בחינוך - מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים תרפ"א-תרצ"ט, תל אביב, 1980

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', י' דרור, החינוך העברי בימי 'הבית הלאומי', 1919 - 1948, ירושלים 1999

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שביט מ', חינוך בצל עימות - החינוך המשותף בקיבוץ בית-אלפא על רקע עימות אידאולוגי, חברתי ואישי, תרפ"ג-ת"ש, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 1990

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שפירא י', החינוך באור ההתיישבות, תל-אביב 1966

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

שפרעם א', המערכת החינוכית של קיבוצי הקיבוץ-הדתי וקיבוצי פא"י, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

שקד ב', תמורות החינוך הקדם-צבאי בתקופת הישוב ובמדינת ישראל (-1918 1993), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד.

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

תדמור י', תפיסות חינוך בגדנ"ע, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1976

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

מאגר: ספרים (79/307)