Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

א' אביעזר, מ"ה ואן-איזנדורן, א' שגיא וק' שואנגל, בחזרה אל "ילדי החלום": שבעים שנות חינוך משותף של תינוקות ופעוטים בקיבוצים, ידיעות המכון לחקר החינוך הקיבוצי, 12/1995,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אביגל, מ., זרם העובדים, ספר היובל של הסתדרות המורים, תרס"ג - תשי"ג, הסתדרות המורים, , עמ' 174-157. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אדן ש', חברות הילדים הראשונות בארץ ישראל ומקורות יניקתן, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, 1999, עמ' 24-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אופק, אוריאל, 'והייתם לאנשים עברים!' צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארץ-ישראל', קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, חוב 3, 1977, עמ' 116-73 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אידלמן י', חברת הילדים בגוש זבולון תש"א-תש"ך, הבטים, (עורך: ד' ורדי), 1986, לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אלבוים-דרור ר', יצירת המרכז החינוכי בארץ-ישראל, העלייה השניה - מחקרים, , עמ' 405-386. (עורך: י' ברטל)

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלבוים-דרור ר', קביעת מדיניות חינוך ותרבות בראי החקיקה, עיונים בחינוך, 10/1980, עמ' 42-5.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלבוים-דרור ר', "הוא הולך ובא, מקרבנו הוא בא העברי החדש" - על תרבות הנוער של העליות הראשונות, אלפיים, 1996, עמ' 135-104.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלמוג ע', דמות הצבר והמאפיינים הסמליים של הטיול, בינוי אומה, (עורכים : ד' יעקובי), , עמ' 102-91

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

ב.ב, ארגון עובדי החינוך בזרם העובדים, ספר היובל של הסתדרות המורים, תרס"ג - תשי"ג, הסתדרות המורים, , עמ' 485-478. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

בר לב מ', החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיווידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', במגמה אינדבידואליסטית: החינוך התורני-ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה, היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: יחזקאל דר), , עמ' 178 - 190.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', הישיבה התיכונית ושיטת תורה עם דרך ארץ, תורה עם דרך ארץ - התנועה, אישיה, רעיונותיה, ב', (עורך: מ' ברויאר), , עמ' 253-237

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', נסיונות לממלכתיות ולדה-פוליטיזציה בתנועת הנוער הדתית בני-עקיבא (תש"ט-תשכ"ג), רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, (עורכים: ר' שפירא ו-א' כשר), 1991, עמ' 36-21.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

בר לב מ., החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיבידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., במגמה אינדיבידואליסטית: החינוך התורני - ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: י' דר), , עמ' 178 - 190

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

גולדשטיין יוסי, 'החדר המתוקן' ברוסיה כבסיס למערכת החינוך הציונית, עיונים בחינוך, גל' 45, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1986, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

גנין צ', בית הספר לילדי עובדים; תנועות הנוער, קרית חיים (ארלוזורוב), ניסיון באוטופיה עירונית 1933 - 1983, 1984, עמ' 114-72.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

גת ר', מפעל עליית הנוער 1933 - 1939, קתדרה לתולדות ארץ שיראל ויישובה, 37, 1985, עמ' 149 - 176.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דורון א', גדנ"ע (גדודי נוער), צה"ל בחילו, אנציקלופדיה לצבא וביטחון, 15, (עורכים: צ' כהן, א' דורון וא' שלו), 1988, עמ' 145-113

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

דר, יחזקאל, הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ט', יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1995, עמ' 45-26. פורסם בשנית בקובץ: הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, הוצ' מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', מקורות אווניסטיים-סוציאליסטיים ודיואניים במשנת החינוך הקיבוצי של מרדכי סגל, טורא, ד, 1996, עמ' 222-197

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', התגובה של זרם העובדים על השואה בשנים 1943- 1948, טורא, ב,, 1992, עמ' 250- 269.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

דרור י', תנועות הנוער וזרם העובדים בחינוך ההסתדרותי - "אמיתות" לעומת אמת עובדתית, עיונים בתקומת ישראל, 9, 1999, עמ' 613-591

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דרור י', גידול מסגרות "החינוך המשותף", החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: י' דרור), 1997, עמ' 35-13

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', הצופיות, תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית הספר בחינוך העברי בתש"ה, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ה, 1992, עמ' 108-85

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

דרור י', התמודדות 'זרם העובדים' עם גל העליה ההמונית בראשית המדינה - גישה מערכתית חינוכית-חברתית, עיונים בתקומת ישראל, 4, 1994, עמ' 344-325

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור י', החינוך החברתי-ערכי ב"זרם העובדים" בתקופת המנדט הבריטי (1948-1921), דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ו, 1994, עמ' 249-256

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור י', החינוך לקואופרציה" במעבר מהיישוב למדינה - ההגות וכישלון המעשה', דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ט, 1995, עמ' 26-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

דרור י', אמצעים" ו"מסגרות" כ"פוטנציאל רפלקטיבי" בהוראה - מה ניתן ללמוד מנסיונו ההיסטורי של זרם העובדים?', רפלקציה בהוראה - ציר מרכזי בהתפתחות המורה, (עורכים: מ' בן-פרץ, מ' זילברשטיין וש' זיו ), 1998, עמ' 55 - 82.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור יובל, 'בית-הספר הכפרי' במושבות הגליל העליון בראשית המאה, אצבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התגובה של זרם העובדים כלפי השואה בשנים 1948-1943, הצעת מודל לטיפול במשברים לאומיים קשים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 537-519. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התמודדות זרם העובדים עם קליטת העלייה הגדולה בראשית המדינה: גישה מערכתית, חינוכית-חברתית, משלימה למחקר הקיים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 344-325. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

הכהן אליהו, שירת המושבות, עת-מול: עיתון לתןלדות ארץ ישראל ועם ישראל, יד יצחק בן צבי, 1978, גל' 3 (17) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הלחמי, יוסף, ראשית הסרט העלילתי בארץ ישראל, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 67 , יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 190-188. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הר ציון נחומי, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, (ערך: יואל רפל) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער

זעירא, מוטי, ההתיישבות העובדת וזיקתה לתרבות היהודית - ניתוח תרבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 580-539. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

כהן, איילת, ראשית הקולנוע הארצישראלי כמשקף רעיונות התקופה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 61, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

כפכפי אייל, שני סוגי "ממלכתיות": המקרה של היחס בין ההסתדרות הכללית להסתדרות המורים, עיונים בתקומת ישראל, 6 ,, 1996, עמ' 401-358.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

לוין ג', נושאים מנחים" בתולדות החינוך המשותף, החינוך המשותף, 121, 1986, עמ' 106-99.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ליפסקר א', "הוועידה האדומה" של הנוער-העובד (תשרי תרפ"ז) ושומרי חומותיה, עיונים בתקומת ישראל, 7, 1997, עמ' 504-487.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

מיכלסון מ', נח"ל - נוער חלוצי לוחם, צה"ל בחילו, 5, 1981,

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, בית ברל - ההתחלה, מצב העניינים, 22, 2005, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

נאור מרדכי, השוחים נגד ה"זרם" - ארוע חריג בקורות זרם העובדים, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ג, 1986, עמ' 68-59

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

ניר הנרי, התתכן 'תורת הקיבוץ'? על האידיאולוגיה והחינוך בקיבוץ, סוגיות בחינוך ובהוראה, 1, 1981, עמ' 157-145

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סגל מ., בית הספר בקיבוץ , מקורות, זיקות, התפתחויות,, שורשים קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, ב, 1980, עמ' 84-63

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סיטון ש', בין פמיניזם לציונות: מאבקן של הגננות העבריות להכרה מקצועית, זמנים, 61, 1997, עמ' 37-26

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

סיטון ש', גן הילדים העברי (לידתו של מושג חינוכי), הד הגן, ס"ג (א), 1998, עמ' 15-4

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

סילברט י', הסתדרות המורים בראשיתה - 'מיניסטריון' לחינוך או איגוד מקצועי?, דור לדור, ד', 1990, עמ' 115-57.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

סילברמן מ', 'תלמיד חכם, חלוץ ואזרח': האידאל החינוכי של הקיבוץ הדתי וגורלו, חינוך והיסטוריה - הקשרים תרבותיים ופוליטיים, , עמ' 445-423 (עורכים: ר' פלדחי וע' אטקס).

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סקלי יפה, דיוקנו של המורה העברי במושבות העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 84, יד בן צבי, , עמ' 174-143. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עופר דליה, עליית הנוער ותנועות הנוער בגרמניה בשנות ה-30, בשביל הזיכרון, גל' 21, יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה., 1997, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

עירם י', קרים ש', מטרות החינוך העברי-הלאומי בתקופת העליה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג), דור לדור, ד, 2/1990, עמ' 143-117.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

עירם י', קרים ש', קווים לדמותו של המורה העברי-לאומי בתקופת העליה הראשונה (1903-1882), היבטים בחינוך, ב, 1989, עמ' 66-51

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

פישלר ב"צ, הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית, מ' נאור (עורך), עולים ומעברות, 1952-1948, ,

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

פישמן, אריה, הקולקטיב הסוציאליסטי - הלכתי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 594-581. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

פלטק י', החינוך הפוליטי במוסד החינוכי במשמר העמק, 1945-1931, החינוך המשותף, 124,, 6/1987,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

צמרת צ', חינוך ילדי מחנות העולים בשנות המדינה הראשונות, שדמות, קי"ח/קי"ט, , עמ' 107-88

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

צמרת צ', 'העובד הדתי'- תולדות ניסיון שנכשל לבניית גשר בין חילוניים ובין דתיים, אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה ,א',, רשפים, תל אביב, 1991, עמ' 154-121 ר' שפירא וא' כשר (עורכים)

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

צמרת צ', חלוציות מגוייסת: עלייתו ונפילתו של השרות החלוצי לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 67, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 164-136. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

צמרת צ', בן-ציון דינור בין 'ממלכתיות' ל'תנועתיות', אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה, 1990, עמ' 45 - 61.

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

צמרת צבי, ועדת פרומקין: ועדת חקירה ממשלתית בנושא חינוך ילדי העולים בשנות המדינה הראשונות, עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, גל' 1, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז למורשת בן גוריון, 1991, עמ' 439-405. המאמר מחולק ל-12 חלקים. להמשך העיון הקליקו על שמות הפרקים בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

צמרת, צבי, ועדת פרומקין: ועדת חקירה ממשלתית בנושא חינוך ילדי העולים בשנות המדינה הראשונות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 439-405 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

קריץ מ', איפה הילד? [הופעת החינוך המשותף], החינוך וסביבו, כ"א, 1999, עמ' 60-43.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רובינשטיין אליקים, החינוך העברי, הישוב בימי הבית הלאומי, 1976, עמ' 222-213 (עורך: ב' אליאב)

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

רינות מ', הפולמוס על עיצוב מערכת החינוך העברי בארץ ישראל 1920-1918', הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, ה',, , עמ' 114-78.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רינות, מ', החינוך בארץ-ישראל, 1882 - 1918, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, חלק ראשון: התקופה העות'מאנית, , עמ' 716-621 (עורך: י' קולת)

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף ש', בן-גוריון והחינוך העברי הממלכתי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 43 ,, 1987, עמ' 114-91.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף ש', חינוך חדש בחברה מתהווה - לשאלות החינוך בגדוד עבודה, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, א',, 1979, עמ' 70-54

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף ש', החינוך הפרוגרסיבי ותנועת העבודה בא"י, עיונים בחינוך, 21 ,, 1979, עמ' 25-5.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף, שמעון ;, ראשיתו של החינוך בקבוצה, בקיבוץ ובמושב, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 484-447. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שילה מרגלית, 'מלחמת השפות' כתנועה עממית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 74 , יד יצחק בן צבי, 1994, המאמר חולק לפרקים. לקריאת הפרקים הבאים הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

שצקר חיים, מוסד 'עליית הנוער' וחלקו בהצלתם של הילדים פליטי השואה, קליטתם ושיקומם', עיונים בחינוך,, 49/50, 1989, עמ' 20-5

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

מאגר: מאמרים (75/424)