Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אורן , אלחנן, התיישבות בשנות מאבק – אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1947-1936, יד יצחק בן צבי, תשל"ח,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

איזנשטדט שמואל, פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ב, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי, ירושלים תש"ד

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

איזנשטדט, שמואל, נח, החברה הישראלית, רקע התפתחות ובעיות, מאגנס, ירושלים, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

איש-שלום ח', שמידע מ', מהפכה חברתית בישראל ובעמים - חינוך על-יסודי לכל: מהות, תולדות ודפוסי תפקוד, תל אביב, 1993

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

בארי שבתאי, תיכנון ישוב קיבוצי, תמוז תשי"ג

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות, יד טבנקין, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות 1928-1951, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"א, 1971

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, גורדוניה, תנועת נוער עממית חלוצית, ארכיון גורדוניה - מכבי הצעיר, 1982

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן אברם, ברוך; ניר הנרי, עיונים בעלייה השלישית: דימוי ומציאות, יד יצחק בן צבי, ירושלים 1995

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן אריה יהושוע, ברטל ישראל (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל, שלהי התקופה העת'מנית 1917-1799, כתר, יד יצחק בן צבי, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

בן-ארי נחום, לתולדות הקבוצה והקיבוץ בארץ ישראל, המרכז העולמי של החלוץ, תרצ"ד,

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

בר- זהר , מיכאל, כעוף החול : שמעון פרס - הביוגרפיה, משכל, תל-אביב 2006

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

בר-גיל ש', מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער בחינוך ובשיקום - שארית הפלטה 1945 - 1955, ירושלים ושדה-בוקר 1999

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

בר-גל י', סוכנת תעמולה ארץ ישראלית: הקרן הקיימת לישראל 1924 - 1947, חיפה ותל-אביב 1999

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בר-לב מ', כהן י' ורוזנר ש' (עורכים), במשוך היובל - חמישים שנות בני עקיבא בישראל, תל-אביב תשמ"ז.,

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

בראלי אבי, קרלינסקי נחום (עורכים), כלכלה וחברה בתקופת המנדט, אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז למורשת בן-גוריון, מתוך הסידרה: 'עיונים בתקומת ישראל'. 2003

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

ברנר אורי, הקיבוץ המאוחד בהגנה - 1939-1923, מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, אפעל 1980

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, לצבא יהודי עצמאי - הקיבוץ המאוחד 1945-1939, יד טבנקין, 1985

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח 1948-1942, יד טבנקין, המכון לחקר כח המגן, אפעל 1983

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גוטסמן מ', עליית הנוער: רציפות ושינוי, תל אביב 1987

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

גורני יוסף, מראש-פינה ודגניה ועד דימונה, שיחות על מפעל הבנייה הציוני, גלי צה"ל- אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף וגרינברג יצחק (עורכים וכותבי המבואות), תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, בראלי אבי וגרינברג יצחק (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, המרכז למורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר 2000

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גלבוע ש', רמות חפר" - 1945 - 1989 - תולדותיו של מוסד פנימייתי של השומר הצעיר מהקמתו עד הפיכתו לבית ספר יום, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, תשנ"ד

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

גלעד זרובבל, ספר הפלמח, ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד, תשי"ג (2 כרכים).,

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דינור, בן ציון ו-סלוצקי, יהודה (עורכים), ספר תולדות ההגנה, הספריה הציונית, מערכות,עם עובד, תשט"ו-תשל"ב (3 ספרים ב-8 כרכים),

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דר יחזקאל (עורך), חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגים ופסיכולוגיים (מקראה), מאגנס, יד יצחק טבנקין, ירושלים, תשנ"ח 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר יחזקאל (עורך), חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, מאגנס, האוניברסיטה העברית, 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר, יחזקאל (עורך), החינוך בקיבוץ: סוציולוגיה דו-מוקדית, האוניברסיטה העברית, 1982

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', התהוותן של תכניות לימודים בתחום 'הקיבוץ' בתנועות הקיבוציות - ניתוחן מבחינה אידאולוגית, חברתית וחינוכית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1984

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', תולדות החינוך הקיבוצי - ממעשה להלכה, תל אביב, 2002

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור ל', ספר השומר הצעיר, א; ב; ג,, מרחביה 1956; 1961; 1964.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

הגני עמירה (עורכת), שולחן עבודה: ספרות מן הקיבוץ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, תשנ"ב 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

וילקנסקי יצחק, בדרך, הפועל הצעיר, יפו, תרע"ח

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

כפכפי א', כשתילי זיתים': 'שיטת התהליכים' - משנתו החינוכית של מרדכי סגל ויישומה בבתיה"ס של הקיבוץ המאוחד, תל-אביב סידרת דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, י"ב 1998

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לבון, פנחס, בנתיבי עיון ומאבק, ע"ע, תשכ"ח 1968

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוז קדיש, הקבוצה והנוער, חבר הקבוצות, 1944

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

לוין ג', הרהורים על עברו של החינוך הקיבוצי, אורנים, 1997

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לוין ג', תהליכי שינוי בחינוך המשותף בגיל הרך, אורנים, 1985

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

למדן א', משתיקה לזעקה לדיבור – שלושה דורות של אימהות בקיבוץ, רמת אפעל 2004

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך, התיישבות

מנדל מאיר, חבר הקבוצות, יסודותיו ומפעליו, תנועת גורדוניה - מכבי הצעיר,

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

מנוח יהושוע, פרידמן שמחה ויעקב חנן (עורכים), התנועה הקיבוצית בחברה ובמשק הישראלי, ההסתדרות הכללית, 1963

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

מרגלית אלקנה, תנועת הנוער גורדוניה - רעיון ואורח חיים, הקיבוץ המאוחד, 1986

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

נאור מרדכי, ההגנה – ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל, משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור, מרדכי, ההעפלה – 1948-1934, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1978

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה: הקיבוץ המאוחד, 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

סילברמן מ', החינוך בקיבוץ הדתי מראשיתו ועד ימינו: היסטוריה ואידאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ב.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עדיאל ש', ציוני דרך בתולדות עליית-הנוער, ירושלים תשמ"ו.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

עילם, יגאל, ההגנה – הדרך הציונית אל הכוח, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תשל"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פוה מ', הדילמות הדתיות בביה"ס שק"ד (שיתופי, קיבוצי, דתי) בקיבוץ שדה-אליהו, אוניברסיטת תל אביב תשס"ד.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פוזננסקי מ. ושחורי מ. (עורכים), חברות בקיבוץ, הקיבוץ המאוחד, עין חרוד תש"ד,

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות

פורן, זבולון (עורך), הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פורת ר', היחיד והיחד - תולדות ביה"ס הקיבוצי, תל אביב, 1987

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פורת ר', החינוך בקבוצות ובקיבוצים (עליה שניה-רביעית), תל-אביב, תשל"ז

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פלטק י', המוסד - בית-הספר הראשון של השומר הצעיר במשמר העמק, 1940-1931, אפעל וגבעת-חביבה 1989

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פרנקל יונתן, נבואה ופוליטיקה, סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה 1862-1917,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור מוקי, ללא כותונת פסים, עם עובד, תשל"ד

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קדיש א', למשק ולנשק - ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח, תל אביב 1995

שייך למדורים:התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קולת-קופילוביץ ישראל, אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל 1919-1905, האוניברסיטה העברית תשכ"ד, 1964

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

קלימן ש', אוטונומיה של מורים בבית-ספר קיבוצי - שינויים במידת האוטונומיה של בית-הספר והמורים בבית החינוך המשותף בעמק-הירדן בשנים 1967-1930, אוניברסיטת חיפה, חיפה 1981

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רבינוביץ אהרן (רוניה), בשרות העובד העברי, תרבות וחינוך, תל אביב 1962
.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוזבליט פ', עלית הנוער, קורות המפעל, ירושלים 1968

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רוזנבליט צילה, זאב און: האיש בראי תקופתו, יואב שמחוני, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רון פולני י., עד כאן, בשבילי חינוך, תל-אביב 1971

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רופין ארתור, שלושים שנות בנין, ירושלים תרצ"ז,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רופין ארתור, ראשית עבודתי בארץ, תל-אביב 1968

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

רופין ארתור, פרקי חיי, ראשית עבודתי בארץ, עם עובד, 1968

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ריינהולד (רינות) ח', נוער בונה ביתו (עלית הנוער), תל-אביב תשי"ג.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רמות ל', גלגולו של פעמון - ראשית החינוך המשותף בגבעת-ברנר, 1938-1928, גבעת-ברנר ותל-אביב תשמ"ב.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

רשף ש', חינוך חדש בארץ-ישראל תרע"ה-תרפ"ט, תל אביב, 1985

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', זרם העובדים בחינוך - מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים תרפ"א-תרצ"ט, תל אביב, 1980

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', י' דרור, החינוך העברי בימי 'הבית הלאומי', 1919 - 1948, ירושלים 1999

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שביט מ', חינוך בצל עימות - החינוך המשותף בקיבוץ בית-אלפא על רקע עימות אידאולוגי, חברתי ואישי, תרפ"ג-ת"ש, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 1990

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

שוורץ משה, בערבות בלתי מוגבלת: היסטוריה וכלכלה מדינית בחקלאות הקואופרטיבית של ישראל: מושבים וארגוני קניות - לפני המשבר ובעקבותיו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע 1995

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שילה מרגלית, נסיונות בהתיישבות, המשרד הארצישראלי 1914-1908, יד יצחק בן צבי, תשמ"ח, 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

שפירא י', החינוך באור ההתיישבות, תל-אביב 1966

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

שפרעם א', המערכת החינוכית של קיבוצי הקיבוץ-הדתי וקיבוצי פא"י, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

מאגר: ספרים (90/307)