Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

א' אביעזר, מ"ה ואן-איזנדורן, א' שגיא וק' שואנגל, בחזרה אל "ילדי החלום": שבעים שנות חינוך משותף של תינוקות ופעוטים בקיבוצים, ידיעות המכון לחקר החינוך הקיבוצי, 12/1995,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אביגל, מ., זרם העובדים, ספר היובל של הסתדרות המורים, תרס"ג - תשי"ג, הסתדרות המורים, , עמ' 174-157. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אביזהר מאיר, תנועות הנוער והפילוג ההתיישבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 344-315. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

אדן ש', חברות הילדים הראשונות בארץ ישראל ומקורות יניקתן, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, 1999, עמ' 24-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אופז אביבה, עולם הסמלים של קהילתנו, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 59, יד בן-צבי, ירושלים, 1991, עמ' 143-126. [מתוך אתר 'סנונית']לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

אופז אביבה, שאלת האישה וקולן של נשים בחברה החלוצית, לאור קובץ 'קהיליתנו', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 95, יד בן צבי, , עמ' 101-118 [באדיבות יד יצחק בן צבי]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

אופז גד, בין 'הלכה' ל'הגדה' ובין 'דרך' ל'חיים' בהתיישבות הקיבוצית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 58, יד בן-צבי, 1990, [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אופז, גד, ארבעה מייסדים ומנהיגים - מחוללי התנועות הקיבוציות בעמק, עמק יזרעאל 1967-1900: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (ערך: מרדכי נאור) ,סידרת עידן 17. [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

אטינגר שמואל, ישראל ברטל, שורשי הישוב החדש בארץ ישראל, ספר העלייה הראשונה, א, (עורך: מרדכי אליאב), יד יצחק בן צבי, משרד הביטחון ההוצאה לאור, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אידלמן י', חברת הילדים בגוש זבולון תש"א-תש"ך, הבטים, (עורך: ד' ורדי), 1986, לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אידן רינה, מנהלל לכפר-יהושע : התפתחות רעיון מושב העובדים ויישומו בשנות ה-20 בעמק יזרעאל, עמק יזרעאל, 1900-1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (עורך: נאור מרדכי) סדרת 'עידן' 17 [מתוך אתר 'תולדוט']. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

איל, אמיר, חדר-בית: אידיאולוגיה ותיכנון בדירת המגורים בקיבוץ, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 95,, , עמ' 140-119. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אלון חמדה, תנועת הצופים מראשית ועד 1960, תנועות הנוער 1960-1920 : מקורות סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 36-19. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

אלכסנדר, א, גבריאל, ייסודה של חברת הימנותא בע"מ ותפקידיה הראשונים (1940-1938), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 97-80 . [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

אלרואי גור, מבוא: ארץ ישראל בתקופת העליה השניה, אימיגרנטים: ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים., יד יצחק בן צבי, כתר, 1981, [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי], בהמשך מובאים פרקים נוספים של המאמר: 'ההגירה היהודית ההמונית של יהודי אירופה 1870 - 1914' ; 'ארץ-ישראל ערב תקופת 'העלייה השנייה'(פריט זה) ; הגורמים לעזיבה . לקריאה הקליקו בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אפרת אלישע, עיירות הפיתוח, העשור הראשון תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן צבי, 1997, (ערכו: צבי צמרת וחנה יבלונקה), עמ' 112-103. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אפרת גדעון, מכחולים וטוריות: ראשיתה של אמנות הקיבוץ 1935-1960, סטודיו ,, 26, 1991, עמ' 12-8.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

באומל יהודית, קיבוץ בוכנוולד בארץ שיראל 1948-1946, בשביל הזיכרון, גל' 27, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1998, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בובר מרטין, נסיון שלא נכשל, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, שדה בוקר, 2006, עמ' 20-13 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בוגנר נחום, הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים יהודיים, בחסדי זרים: הצלת ילדים בזהות שאולה בפולין., יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 2000, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בוגנר נחום, גירוש קפריסין 1948-1946, עליה ב' 1948-1934, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור), עמ' 157-142. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

בן אברם ברוך, התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ד',, , ד, עמ' 71-39 [המשך מאמרו מחוב' ג'].

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

בן אברם ברוך, צמיחתה של הקבוצה מתוך מאוייהם של בני העליה השניה לעבודה עצמית, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה,, 18, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן נחום יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 13 [מתוך אתר תולדוט]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום, יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומועורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 74-62, סידרת עידן 13 (ערך: מרדכי נאור). לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן-אברם ברוך, התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ג, מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, הקיבוץ המאוחד, , עמ' - 80-37

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן-אברם, ברוך, הקבוצה - יצירה ארץ ישראלית שנוצרה מתוך החיים, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 23, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן-רפאל, אליעזר; וייטמן , סשה, נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה בקיבוץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 633-617. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

בקי, רות, סג'רה, הקולקטיב הראשון : מניה וילבושביץ, להתחיל מבראשית, משרד הביטחון, 1988, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בר לב מ', החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיווידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', במגמה אינדבידואליסטית: החינוך התורני-ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה, היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: יחזקאל דר), , עמ' 178 - 190.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', הישיבה התיכונית ושיטת תורה עם דרך ארץ, תורה עם דרך ארץ - התנועה, אישיה, רעיונותיה, ב', (עורך: מ' ברויאר), , עמ' 253-237

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיבידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., במגמה אינדיבידואליסטית: החינוך התורני - ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: י' דר), , עמ' 178 - 190

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ברטל, י', יישוב ישן ויישוב חדש - הדימוי והמציאות, קתדרה לתולדות ארץ ישארל ויישובה, יד יצחק בן צבי, , עמ' 19-3

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ברלוביץ יפה, אפוקליפסה קיבוצית - עיון ביז'אנרי, הרומן הסידרתי "אגדות המקום" לצבי לוז, מאזניים, ס"ו ( 3 ), , עמ' 58-54

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

גבע, ישי, ממושב עובדים לתנועת המושבים - התגבשותו של זרם התיישבות, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 230-197. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גבע, ישי, ראשיתו של מושב העובדים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 480-462 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גוטמן ישראל, שארית הפליטה - בעיות והבהרות, שארית הפליטה 1948-1944: השיקום והמאבק הפוליטי, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1990, (ערכו: ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

גולדשטיין, יעקב, שטרן, בת-שבע, פיק"א - ארגונה ומטרותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גופר גילת, האלמנט היותר מתאים לתפקיד של איכרות ופועלות חקלאיות: נשיות ציונית במושבות בתקופת העליה השניה, ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, הסטוריה, תרבות, חברה, 5, , עמ' 150-123.

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות

גורני יוסף, רעיון החלוציות באידיאולוגיה של פועלי ציון בתקופת העליה השניה, אסופות, קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל, 12 , ההסתדרות הכללית, 1968, עמ' 50-68

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה, אסופות, 10, 1966, עמ' 74-55

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, בחבלי תמורה (להתפתחות רעיון ההתיישבות העובדת), ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1990,, מכון בן גוריון לחקר ישראל, 2006, עמ' 21-42. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני)לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גורני יוסף, הריאליזם האוטופי בציונות, רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, 1994, עמ' 49-37

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל, ט', 1984, עמ' 54-45

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, האידיאולוגיה של כיבוש העבודה, קשת, רבעון לספרות , עיון וביקורת, ל"ח, 1968, עמ' 79-66

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גלעדי דן, הברון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ ישראל – הערכה מחדש, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן צבי, 1976, עמ' 68-59 [מתוך אתר 'יד יצחק בן צבי'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גרינברג, יצחק, מהחברה להתיישבות עובדים ל"ניר", גלגולי החברה להתיישבות עובדים בשנות העשרים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 650-635. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גרינברג, יצחק, אוטופיה בנגב: העיר הקואופרטיבית רמון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 324-299. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גת ר', מפעל עליית הנוער 1933 - 1939, קתדרה לתולדות ארץ שיראל ויישובה, 37, 1985, עמ' 149 - 176.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דואר יאיר, הנח"ל ותנועות הנוער, תנועות הנוער 1960-1929, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 13. עמ' 190-182. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

דר, יחזקאל, הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ט', יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1995, עמ' 45-26. פורסם בשנית בקובץ: הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, הוצ' מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר, יחזקאל, צדק חלוקתי משתנה: תמורות בהערכת העבודה בקיבוץ, אופקים בגיאוגרפיה, גל' 66, 2006, עמ' 64-44. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

דרור י', מקורות אווניסטיים-סוציאליסטיים ודיואניים במשנת החינוך הקיבוצי של מרדכי סגל, טורא, ד, 1996, עמ' 222-197

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', גידול מסגרות "החינוך המשותף", החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: י' דרור), 1997, עמ' 35-13

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', החינוך לקואופרציה" במעבר מהיישוב למדינה - ההגות וכישלון המעשה', דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ט, 1995, עמ' 26-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

דרור יובל, 'בית-הספר הכפרי' במושבות הגליל העליון בראשית המאה, אצבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התגובה של זרם העובדים כלפי השואה בשנים 1948-1943, הצעת מודל לטיפול במשברים לאומיים קשים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 537-519. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התמודדות זרם העובדים עם קליטת העלייה הגדולה בראשית המדינה: גישה מערכתית, חינוכית-חברתית, משלימה למחקר הקיים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 344-325. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

דרורי יגאל, השתקפותם של העלייה השניה והמאבק ל'עבודה עברית' בעיתונות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן-צבי, 1976, עמ' 80-69 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

הכהן, דבורה, עלייה והתיישבות - הקרב על העם היהודי : התנדבותם של בני מושבים וקיבוצים בקליטת עולים בשנים הראשונות למדינה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., , עמ' 376-345. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

הכהן, דבורה, התכנית ל'קליטה ישירה' של העלייה ההמונית בשנות החמישים ותוצאותיה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 378-359. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

הר-ציון נחומי, מעל המגדל על שירי הזמר של תקופת 'חומה ומגדל' ועל האופרה העברית הראשונה 'דן שומר', ימי חומה ומגדל 1936 - 1939, יד יצחק בן צבי, 1987, 193 - 204 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ויילר יעל, הקסם של השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 88, יד בן צבי, , עמ' 94-73. [באדיבות יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

וייץ יחיעם, התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 73, יד בן-צבי, 1994, [מתוך אתר 'סנונית']. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

ויץ, יחיעם, נפש מפלגה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

זית, דוד, התפתחות השומר הצעיר לכח פוליטי עצמאי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 282-263. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

זעירא, מוטי, ההתיישבות העובדת וזיקתה לתרבות היהודית - ניתוח תרבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 580-539. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

חלמיש אביבה, השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 114, יד יצחק בן צבי, , עמ' 99-120. באדיבות יד יצחק בן צבי.לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

טופל, מנחם ; בן-רפאל, אליעזר, מהפכת מנהלים נוסח קיבוץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 670-651. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

יונינה טלמון-גרבר , סטופ , ציפורה, הסתפקות במועט - דפוסי תמורה אידיאולוגית, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 446-401. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

כנעני אליהו, רוחמה - היישוב היהודיהראשון בנגב (1917-1912), יייישוב הנגב, 1960-1900, מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד בן צבי, 1985, עמ' 29-15, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 6. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

כפכפי אייל, הקיבוץ והקבוצה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 65, יד בן-צבי, 1992, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

כפכפי, אייל, הקרע בעין חרוד: בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 454-427. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

כץ יוסי, תכנית להקמת ערי גנים כמקור לתיכנון נהלל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 14, , עמ' 200-198.

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

כץ, יוסי, ראשית פעולתה של הקרן הקיימת לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, 1992, עמ' 155-141. [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

להב אמנון, קבוצת משמר הוולגה, התיישבות יהודית ברמת הנדיב, יד הנדיב, החברה להגנת הטבע, 1982, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

לוין ג', נושאים מנחים" בתולדות החינוך המשותף, החינוך המשותף, 121, 1986, עמ' 106-99.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לוריא, יהושע, תל-עמל ראשונה לחומה ומגדל, ימי חומה ומגדל 1939-1936, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , ערך: מרדכי נאור), עמ' 46-35, סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, גדוד העבודה - מטווח הדימיון של הקומונה הכללית להתנסות במעשה, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 97-49. {מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי; אונירסיטת תל-אביב, 2006, עמ' 158-127. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

נאור מרדכי, היישוב היהודי בשנת 1936, ימי חומה ומגדל 1936 - 1939 מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר סדרת עידן (עורך: מרדכי נאור), יד יצחק בן צבי, 1987, עמ' 3 - 12.

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, מגדוד העבודה ל"וויה נובה", , [לא פורסם] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

נאור, מרדכי, אוגנדה בראשון לציון, הראשונים: סיפורים מן העליה הראשונה לארץ ישראל, עם עובד, 1983, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ניני, יהודה, עולי תימן בארץ ישראל בשנים תרמ"ב-תרע"ד (1914-1882), קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 82-30. [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ניר הנרי, מרות ומנהיגות: גוני ארגון ואידיאולוגיה בתנועות הקיבוציות, 1942-1935, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, 7, האוניברסיטה העברית ירושלים, , עמ' 66-73

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, מיהו חלוץ? גילגולים סמנטיים של המינוח החלוצי, מהעליה השניה עד 1939, טורא, אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, ב', אורנים, הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 248-228

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, לשונות השיתוף: מינוח ומהות בתולדות הקבוצה והקיבוץ, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, 13, 1988, עמ' 146-123

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ניר הנרי, איש ודגניה לו: שתי מסורות לראשית הקבוצה והקיבוץ, קתדרה, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 29, יד יצחק בן צבי, 1983, עמ' 78-63

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר הנרי, חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: היבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948, עיונים בתקומת ישראל, ב', , עמ' 140-116

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, התתכן 'תורת הקיבוץ'? על האידיאולוגיה והחינוך בקיבוץ, סוגיות בחינוך ובהוראה, 1, 1981, עמ' 157-145

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ניר הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, א',, יד טבנקין הקיבוץ המאוחד,, 1979, עמ' 119-147.

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר, הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד 1933-1929, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 262-231. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

ניר, הנרי, חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: הבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 140-116. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

סגל מ., בית הספר בקיבוץ , מקורות, זיקות, התפתחויות,, שורשים קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, ב, 1980, עמ' 84-63

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סולל אשר, ספרי מושבות העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 58 ,, 1990, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

סילברמן מ', 'תלמיד חכם, חלוץ ואזרח': האידאל החינוכי של הקיבוץ הדתי וגורלו, חינוך והיסטוריה - הקשרים תרבותיים ופוליטיים, , עמ' 445-423 (עורכים: ר' פלדחי וע' אטקס).

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סעדון חיים, השפעות מלחמת העולם השניה - המערכה הצבאית, במחתרת מארצות האיסלם: פרשיות העפלה והגנה, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל והמזרח, האוניברסיטה העברית, , המאמר מחולק ל-4 חלקים . לקריאת ההמשכים - הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

סקלי יפה, דיוקנו של המורה העברי במושבות העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 84, יד בן צבי, , עמ' 174-143. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

פוגל - ביז'אוי סילביה, אמהות ומהפיכה: המקרה של הנשים בקיבוץ [1948-1910], הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, 2006, 616-595

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פוגל-ביז'אוי , סילביה, אמהות ומהפיכה: המקרה של הנשים בקיבוץ [1948-1910], הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 616-595. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פורת חנינא, התיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

פז-ישעיהו אביגיל, אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה, ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, היסטוריה, תרבות, חברה, חוב' 5, אונ' תל-אביב, 2004, עמ' 151-177.

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פז-ישעיהו אביגיל, דגניה - הדרך אל השיתוף הכולל, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, חוב' י"ז, אוניברסיטת ת"א - הקיבוץ המאוחד, 1993, עמ' 71 - 98 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

פישמן, אריה, דת והצלחה משקית בקיבוץ הדתי, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל וישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 139-127 [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

פישמן, אריה, הקולקטיב הסוציאליסטי - הלכתי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 594-581. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

פלטק י', החינוך הפוליטי במוסד החינוכי במשמר העמק, 1945-1931, החינוך המשותף, 124,, 6/1987,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פלס, י. חיים, התפתחות הקיבוץ הדתי עד פרוץ מלחמת העולם השניה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 196-159. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

פרנקל רפאל, יוסף בוסל, הקומונה החדרתית והיווצרות הקבוצה, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל,, ד', 1975, עמ'71-44

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

פרנקל רפאל, המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העליה השניה, קתדרה 18, עמ' 117-112, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

צור מוקי, יוסף בוסל, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צור אלי, החלה יציאת מצרים ומה עשו חלוצנו?, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתישבות הקיבוצית והמושבית, 2006, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור מוקי, מניעים להתרקמות הקבוצה, ניב הקבוצה, כרך י"ז, חוב' ד (67), , עמ' 467-457.

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור מוקי, מניה שוחט, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות, הגנה וביטחון

צחור זאב, התגבשות מנהיגותה של העלייה השנייה, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צמרת צ', חלוציות מגוייסת: עלייתו ונפילתו של השרות החלוצי לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 67, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 164-136. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

צמרת, צבי, אהרון דוד גורדון, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קולת, ישראל, למקומה של האידאה בהתהוות הקבוצה בארץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2002, עמ' 58-55. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קולת-קופילביץ ישראל, למקומה של האידאה בהתהוות הקבוצה בארץ, בדרך, ג, , שנה שניה, עמ' 165-161

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

קלורמן עראקי, בת-ציון, התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים: מראשון לציון לנחלת יהודה ובחזרה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 84, יד בן צבי, , עמ' 85-106 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קריץ מ', איפה הילד? [הופעת החינוך המשותף], החינוך וסביבו, כ"א, 1999, עמ' 60-43.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

קרק , רות , גלס, יוסף, תרומתו של חיים אמזלג לקהילה היהודית, יזמים יהודיים בארץ ישראל: חיים אמזלג 1918-1816., י"ל מאגנס, 1993, ערך: יהושוע בן אריה [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קרק, רות, תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה, יישוב הנגב, 1900-1960 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן-צבי, 1985, מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

קשת שולה, "אומנות החיים" או אומנות הביטוי של החיים, על צבי שץ, המספר הראשון של הקבוצה, לספר את הקיבוץ, ספרית פועלים, 1990, עמ' 65-47. (עורכים: שמעון שור ולאה הדומי).

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

רגב יואב, המושבה מצפה בראשיתה, עת-מול : עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, 183, יד יצחק בן צבי, 2005, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

רובינשטיין אליקים, החינוך העברי, הישוב בימי הבית הלאומי, 1976, עמ' 222-213 (עורך: ב' אליאב)

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

רוגל, נקדימון, מה ידע בן-גוריון על תל-חי, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1991, עמ' 40-28. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

רוזנברג, לילך, משקי הפועלות הדתיות בארץ-ישראל בשנים 1939-1925, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 90 , יד יצחק בן צבי, , עמ' 114-87. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

רוטנשטרייך, נתן, הקיבוץ ותנועת הפועלים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

רשף, שמעון ;, ראשיתו של החינוך בקבוצה, בקיבוץ ובמושב, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 484-447. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שביט יעקב, 'רוח צרפת' ו'תרבות צרפת' ביישוב היהודי בארץ-ישראל (1914-1882), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 62, יד יצחק בן צבי, 1991, עמ' 53-37. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

שביט יעקוב, תקנות המושבות הראשונות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 72, יד יצחק בן צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שטרן יעקוב גולדשטיין מרגלית, פיק"א ופעולותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 59, יד בן-צבי, 1991, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שילה מרגלית, ארתור רופין, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שילה מרגלית, דגניה - דגם ראשון להתיישבות שיתופית על קרקע הלאום, קתדרה לתולדות ארץ ישארל ויישובה, 39, , עמ' 98-87

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, כיצד הותוותה מדיניות ההתיישבות הציונית ערב מלה"ע ה-I, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 66, יד יצחק בן צבי, 1992, עמ' 104-79. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, ד"ר ארתור רופין וההתיישבות באזור ההר, גוש - עציון מראשיתו עד תש"ח : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר, 1986, סידרת 'עידן' 7 (עורך: מרדכי נאור).לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, התוכניות להקמת חוות הלימוד הציונית הראשונה והביקורת עליהן, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 19, יד יצחק בן צבי, 1981, עמ' 204-181

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה, מרגלית, ארתור רופין וההתיישבות הציונית, העלייה השניה, 1914-1903 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 4. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

שילוני, צבי, רכישות הקרקע וההתיישבות הציונית בעמק יזרעאל עד מלחמת- העולם הראשונה, עמק יזרעאל, 1967-1900: מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 17 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שמש דוד, בית רוטשילד, הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986, (ערך: זבולון פורן). מחולק ל-13 חלקים. להמשך הקריאה הקליקו בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שפירא, אניטה, עירעורים על המצב הקיים - 1939-1935, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 314-283 . (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

שפירא, אניטה, אלקינד וחבריו חוזרים לרוסיה, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' 6 (44), אוניברסיטת תל-אביב, 1982, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שפירא, אניטה, הקיבוץ והמדינה, עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, עמ' 193 - 207 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שצקר חיים, מוסד 'עליית הנוער' וחלקו בהצלתם של הילדים פליטי השואה, קליטתם ושיקומם', עיונים בחינוך,, 49/50, 1989, עמ' 20-5

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

מאגר: מאמרים (148/424)