Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרות מבפנים 1929-1934
בשפה: עברית. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, הקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

אגרת [תרצ"ו-תש"י] 1936-1950
בשפה: עברית. עלון חבר הקבוצות. שם נוסף: בקבוצה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

אגרת לחיילים ולחיילות 1941-
בשפה: עברית. מטעם 'ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל'. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

[ה]אוהלה 1925-1926
בשפה: עברית.יצאו שש חוברות בהוצאת הסתדרות הפועל המזרחי בהסתדרות העובדים הכללית, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אורים [תרצ"ה-תשכ"ו] 1935-1966
בשפה: עברית. ירחון פדגוגי למורים. תת כותר: קובץ לשאלות חינוך והוראה. חוברות אחדות יצאו לאור בשם: קובץ לשאלות חינוך והוראה. תוספת ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אורים להורים [תש"ו-תש"ם] 1946-1979
בשפה: עברית. ירחון בנושאי חינוך להורים (ראשון מסוגו בארץ). תת כותר: קוים לחנוך ילדינו. תת כותר נוסף: ירחון לחנוך ילדים במשפחה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אחדות 1942-
בשפה: עברית.תת כותר: מפועלים אל פועלים. 'פנימי רק לחברי ההסתדרות; י"ל ע"י קבוצת פועלים בלתי מפלגתיים בהסתדרות העובדים הכללית'.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

[ה]אחות בישראל [תש"ח-] 1948-
בשפה: עברית. רבעון 'הסתדרות האחים והאחיות בישראל'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

איתנים 1948-2005
בשפה: עברית. ירחון קופת חולים הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

איתנים לילדנו [תשי"ג-תשכ"ד] 1953-1964
בשפה: עברית. תוספת חצי שנתית ל'איתנים'. בא במקום 'לילדנו'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

אל הדף (המטרה) 1960-1962
בשפה: ערבית. ירחון ספרותי שפרסם בית ההוצאה לאור הערבי.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, ההסתדרות

אל יום (היום) 1949-1968
בשפה: ערבית. עיתון יומי בשפה הערבית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

אל סנדבאבד
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי הכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים. יצא לאור על-ידי בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אל תעאון (הקואופרציה) 1960-1972
בשפה: ערבית. רבעון לקואופרציה. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של ההסתדרות בשיתוף המחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

אמר [תשי"א-תשמ "ו] 01-07-1951-15-01-1986
בשפה: עברית. עיתון מנוקד בעברית קלה. יצא לאור מטעם 'דבר'. עיתון יומי בשנים תשי"א-תשל"ט. שבועון בשנים תש"ם-תשמ"ו. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

בהסתדרות [תש"ג-תש"ל] 1943-1970
בשפה: עברית. ירחון. שם נוסף: פנקס לפעילי ההסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בועידה השביעית של ההסתדרות [תש"ט] 1949-1956
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בטאון ההכשרה וההשתלמות המקצועית 1967-1969
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בכפר [תש"ז-תשי"ג] 1947-1952
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות הפועלים החקלאים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

במעלה [תרפ"ו] 1925-1996
בשפה: עברית. עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ובהמשך של 'הנוער העובד והלומד'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

במתנו [תשכ"ח] 1967-
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לאמנות הבמה. מעבר לשער: חוברת זו הוצאה בעזרת הסוכנות היהודית לישראל - לעניני הנוער והחלוץ - המדור לנוער. ‬ עוסקת ומיועדת לפעילות הנוער העובד והלומד.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, תנועות נוער, ההסתדרות

בסניפינו 1937-1938
בשפה: עברית.תת כותר: עלון סניפי הדרום של הנוער העובד. ‫ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

בקיבוץ [תש"י-תש"ם] 03-1950-11-1979
בשפה: עברית. תת כותרים: עלון לאינפורמציה פנימית, בטאון הקיבוץ המאוחד. שבועון פנימי של תנועת 'הקיבוץ המאוחד'. בגליונות הראשונים הופיע בשם 'דפים לחבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בקשר [תרצ"ז] 1936-
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד - לשכת הקשר הרומנית. הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

בריאות העובד [תרפ"ד-תרפ"ה תרצ"ט-תש"ב] 1923-1942
בשפה: עברית. תת כותר: חוברת לעניני הבטחת הפועלים והרפואה הציבורית.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

דבר - מהדורת צהריים 09-01-1942-15-09-1948
בשפה: עברית. מהדורת צהרים של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר - מוסף לילדים [תרצ"ב - תרצ"ו] 02-01-1931-10-01-1936
בשפה: עברית. מוסף לעיתון 'דבר'. המשכו: השבועון 'דבר לילדים'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

דבר - מוסף לשבתות ולמועדים [תרפ"ו - ת"ש] 18-09-1925-21-06-1940
בשפה: עברית. מוסף ספרותי של העיתון 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

דבר 01-06-1925-1996
בשפה: עברית. יומון. עיתונה הרשמי של הסתדרות העובדים הכללית. תת כותר: עתון פועלי ארץ ישראל. המייסד והעורך הראשון - ברל כצנלסון.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

דבר הפועלת [תרצ"ד - תשל"ו] 11-03-1934-1976
בשפה: עברית. ירחון מועצת הפועלות בישראל. תחילתו כמוסף ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

דבר השבוע 1946-1968
בשפה: עברית. תת כותר: שבועון עממי מצויר לארץ ולגולה. משנת 1968 מוסף בגליון ערב שבת של 'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר לגולה [תרצ"ט - ת"ש ?] 1939-1940
בשפה: עברית.שבועון. תוספת ל'דבר'. גליונות אחדים יצאו לאור בשם: 'לגולה: תוספת לאמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

דבר לילדים [תרצ"ו - תשמ"ה] 1936-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של העתון 'דבר'. תחילתו כמוסף לילדים של'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

דבר. מוסף לחיפה [תשי"ב] 1952-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

דוברות 1936-
בשפה: עברית. תת כותר: לחוגי קריאה ולירחי לימוד. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

דף לאינפורמציה [תשי"ח-] 1957-1959
בשפה: עברית.תת כותר: לשליחים ופעילי התנועה. בשער: הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י - הנער העובד. החל להופיע בשם: דף למגשים.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים [תשי"א] 1950-
בשפה: עברית.בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ועד עובדי הועד הפועל ומוסדותיו. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

דפים למדריך [תש"ז - תש?] 1947-
בשפה: עברית.על המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - המזכירות - מחלקת ההדרכה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים למדריכים במעברות וישובי העולים [תשי"ד - תשט"ו] 1954-
בשפה: עברית.כותר משתנה: השכלה; דפים למדריכים במעברות וישובי-עולים. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים לספרן בקיבוץ 1965-1983
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך, ברית התנועה הקיבוצית - ועדת התרבות, ועדת הספריות. ‬ בהכפלה. המשכו: 'דפים לספרן בהתיישבות'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

הד הגן [תרצ"ה-] 1934-
בשפה: עברית. רבעון. תת כותר: בטאון לבעיות הגיל הרך. מתש"ס גם במהדורה אלקטרונית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

הד הדפוס [תרצ"ז-תשכ"א] 1937-1961
בשפה: עברית.בטאון הסתדרות פועלי הדפוס.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

הד החינוך [תרפ"ז-] 1926-
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות המורים. תת כותר: ירחון לענייני חינוך וחברה. בעבר שבועון ודו-שבועון. כיום ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

התחלה 1922-
בשפה: עברית. יצא מטעם סניף ועדת התרבות של הסתדרות העובדים ביפו, תל-אביב. (גליון אחד בהקטוגרף והשני בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

זהראת אל שבאב (פרח הנעורים)
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי בתי הספר התיכוניים. יצא לאור מטעם בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

חדשות ומידע בהסתדרות [תשל"א-תשל"ד] 1970-1974
בשפה: עברית. העורך: גבריאל ברטל.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חוברת 1926-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]חודש בהסתדרות [תשי"ב-] 1952-
בשפה: עברית. ירחון לאינפורמציה. שינויים בנוסח השער ובפורמט. החל בתשי"ג בשם 'החודש'.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חוואר (רב שיח)
בשפה: ערבית. ירחון בעריכה ובהשתתפות משכילים ערבים. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של הסתדרות. שינה שמו בשנת 1975 ל'אל ג'יל אל צאעד' (הדור הצעיר). הופץ בכ- 1,500 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חוזר 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת מועצת פועלי יפו, תל-אביב. יצא בהקטוגרף-מכונה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

חזות [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת לפעולה בימתית ומתן דמות למועד בקיבוץ. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הקבוץ המאוחד - ועדת-התרבות.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

[ה]חינוך [תר"ע-תשמ"א] 1920-1981
בשפה: עברית. רבעון לנושאי פדגוגיה ופסיכולוגיה. כותר נוסף: במשעולי החינוך.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

חיפה אל עמל (חיפה העובדת) 1955-1962
בשפה: ערבית. שבועון מועצת פועלי חיפה. עסק בבעיות האיגוד המקצועי, תרבות ונושאי הקשורים בפועל הערבי. הופץ בכ- 2,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

חקיקת אל אמר [האמת שבדבר] 1937-1960
בשפה: ערבית. שבועון מצויר של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

ידיעון מהנעשה במחלקה לסיפוק צרכי דת [תשל"ב-] 1972-
בשפה: עברית.ממשיך את 'אמונים'. בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

ידיעון נאמני הנוער העובד והלומד ?199-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

יומן ההסתדרות [תש"ל - תשל"א] 1970-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

יסודות לבירור 1963-
בשפה: עברית.בראש הפרסום: לקראת המושב השלישי של הועידה התשיעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל. ‬ הוספה ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

כלכלה ועבודה 1985-1994
בשפה: עברית. כותר משנה: בטאון לעניני משק וחברה. יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים, המכון למחקר כלכלי וחברתי. שנתון. עורכו: נחום ליבפלד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

כתל ההסתדרות [תש"ג - תשי?] 1943-
בשפה: עברית.עתון קיר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ל-אוולדנא (לילדינו) 1960-
בשפה: ערבית. עיתון ילדים לכיתות הגבוהות של בית הספר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

[ה]לוחם הצעיר 1925-1927
בשפה: עברית.יצא לאור גם בתל-אביב.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, הגנה וביטחון, ההסתדרות

מהויות הזמן [תש"ד - תשי"ג] 1944-1952
בשפה: עברית.תת כותר: לפי ספרות בין לאומית. לא הופיע בשנת 1950.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מחיינו 1938-1952
בשפה: עברית. בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקבוץ המאוחד. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

מחנות 1942-1947
בשפה: עברית. תת כותר: דברי חברים בכינוס ועדי הפועלים במחנות אי שם בארץ. ירחון משבט תש"ג ואילך. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מידע חדשי בעניני משק וחברה [תשמ"ו -] 1986-1995
בשפה: עברית. בשער: הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

מכתב לחברים 1921-1922
בשפה: עברית. יצא מטעם ועדת התרבות של הסתדרות העובדים בתל-אביב. (2 גליונות בהקטוגרף ואחד בדפוס)
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

ממועצה למועצה 1935-?194
בשפה: עברית.בראש הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬ הקטוגרף מכתב מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ בשנים תש"א/תש"ב יצא לאור בשם: ממועצה לועידה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

מפעולות האיגוד... [תש"י-] 1949-
בשפה: עברית. מתפרסם מטעם הסתדרות העובדים העברים הכללית בא"י - אגוד ארצי של פועלי הדפוס.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מקורות 1986-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות, ההסתדרות

מרגנית [תשל"א-תשל"ג] -
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון הצעירים בהסתדרות. תת כותר נוסף: בטאון מועדוני הצעירים בהסתדרות.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

משא [תרצ"ח-] -
בשפה: עברית.בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

משק העובדים 1959-1971
בשפה: עברית. בשער: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]משק השתופי [תרצ"ג-תשמ"ח] 1932-1988
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון לשאלות כלכלה, קואופרציה ומשק העובדים.‬ דו-שבועון, ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

ניב הפועל החקלאי 1958-1959
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלים חקלאים שכירים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ניב הפועל החקלאי [תש"ך-תשל"ח] 1960-1978
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - המרכז החקלאי. ‬ מס’ 1 יצא בשם: הפועל החקלאי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

נעורים 1954-1958
בשפה: עברית.בראש השער: הסתדרות הנוער העובד העברי - חטיבת חברות הנוער בקבוץ המאוחד.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

נעמת [תשל"ז-תשנ"ו] 1976-1995
בשפה: עברית.בטאון ארגון נעמת. תתי כותר:‫ 'הירחון לאשה ולמשפחה', 'ירחון האשה בעבודה ובחברה'. כותר נוסף: 'ירחון נעמת'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

עוזנו [תש"ב-תש"ח] 1943-1948
בשפה: עברית.תת כותר: שנתון לזכר דב הוז. בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - התאגדות לתרבות גופנית הפועל.
שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

עיתים [תשכ"ו - תש"ל] -
בשפה: עברית.תת כותר: חוברת עזר למדריך. על המעטפת: ההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד - חטיבת בני הקיבוץ המאוחד - מחלקת ההדרכה של החטיבה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

עלה - עלון חטיבת הנוער של איחוד הקבוצות והקיבוצים [תשכ"ו-תשל"ח] 1956-1978
בשפה: עברית. תת כותר: עלון חטיבת נוער האיחוד. נוסד ב-1956 כהמשך ל"ניבים". הפסיק להופיע בשנת 1978. יחד עם "יחדיו" נמשך ע"י "ניצן".
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, ההסתדרות

עלון החניכים 1955-
בשפה: עברית.בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. ‬ מס’ 1 הופיע בשם: עלון חניכי האוניברסיטה. ‬ יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הנוער העובד. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון המרכז [-תש"ב] 1936-1941
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי - מזכירות המועצה. ‬
שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון לענייני חינוך [תרפ"ו-תרפ"ז] 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת עובדי החינוך של ההסתדרות בעמק יזרעאל, יצא בהקטוגרף, פורסמו שבע חוברות.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

פנקס [תרפ"ב-תרפ"ה תרצ"ז-תרצ"ח] 1921-1938
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

פרקצית הפועלים בהסתדרות הכללית 1923-
בשפה: עברית.הוצא על-ידי במת הפועל, דרכי הפועל, ירושלים.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

צדה א-תרביה (הד החינוך) 1952-
בשפה: ערבית. ירחון של הסתדרות המורים. עסק בנושאי חינוך ובבעיות מקצועיות של ציבור המורים הערבים בישראל. הופץ בכ-5,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

צרור מכתבים [תרצ"ו - תשי"א] 1936-1951
בשפה: עברית. תת כותר: עלון לאינפורמציה פנימית. לפני שם הפרסום: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד - המזכירות.
שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-
בשפה: עברית. רבעון לעניני כלכלה, השם דגש על השילוב בין כלכלה לסוציאליזם, ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

[ה]שדה [תרפ"א-תש"ס] 1920-1999
בשפה: עברית. ירחון מקצועי למשק החקלאי המעורב. תת כותרים: ירחון להתיישבות ולחקלאות. ירחון למשק החקלאי המעורב. ירחון לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]שדה לנוער [תש"ג-תשט"ז] 1943-1957
בשפה: עברית. ירחון מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ. תת כותר: ירחון לחקלאות ולטבע.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, חינוך, ההסתדרות

שורות [תרצ"ח-] 1938-1999
בשפה: עברית. ירחון הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

שיתוף [תש"ח-תשמ"ט] 1948-1989
בשפה: עברית. בטאון מרכז הקואופרציה. תת כותר: בטאון לעניני קואופרציה כלכלה וחברה. תת כותר נוסף: ירחון הקואופרציה למלאכה, חרושת ושירותים ציבוריים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

תו-שין [תש"ד-] 1943-1956
בשפה: עברית. תת כותר: בעולם, בתנועה ובארץ: שנתון לדברי ספרות, עיון וסקירה. כותר נוסף: שנתון דבר.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, ההסתדרות

מאגר: עיתונות (95/355)