Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

Grinberg, Lev, Split Corporatism In Israel, Stonybrook, State University Of New York Press, New York 1991

שייך למדורים:היסטוריה

Plesner, Yakir, The Political Economy Of Israel: From Ideology To Stagnation, State University Of New York Press, New York 1991

שייך למדורים:היסטוריה

Shalev, Michael, Labour And The Political Economy In Israel, Oxford University Press, Oxford 1992

שייך למדורים:היסטוריה

אביגור, שאול, עם דור ההגנה – פרשיות ודמויות, מערכות, תל-אביב תשי"א-תשל"ז, (2 כרכים)

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אבידור מ', עשר שנות חינוך (תש"ח-תשי"ח), ירושלים 1958

שייך למדורים:היסטוריה

אביזוהר מאיר, בראי סדוק, אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא"י, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

אביזוהר מאיר ובראלי אבי (עורכים), עכשיו או לעולם לא, דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי, מבוא ותעודות, בית ברל, תשמ"ט

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אבינרי שלמה, הרעיון הציוני לגווניו: פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה

אבינרי שלמה, משה הס: בין סוציאליזם לציונות, תל-אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה

אבינרי שלמה, משנתו החברתית והמדינית של קארל מארקס, תל-אביב תשכ"ז,

שייך למדורים:היסטוריה

אבן שושן צבי (עורך), ההסתדרות, מאסף, ההסתדרות הכללית, תש"ו, 1946

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבנרי אריה, רצח אופי, זמורה ביתן, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה

אבנרי שלמה (עורך ומקדים מבואות), דוד בן-גוריון: דמותו של מנהיג תנועת פועלים, עם-עובד, תל-אביב 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אהרני יאיר, מבנה והתנהגות במשק הישראלי, צ'ריקובר, תל-אביב 1976

שייך למדורים:היסטוריה

אהרני יאיר, הכלכלה הפוליטית בישראל, עם עובד, תל-אביב 1991

שייך למדורים:היסטוריה

אוזר ג'ייקוב , בלאנשפילד ויליאם, תולדות המחשבה הכלכלית, זמורה , ביתן, מודן, 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

אופיר אריה, הקיבוץ בתנועת העבודה, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה

אורמיאן ח', החינוך בישראל, ירושלים 1973

שייך למדורים:היסטוריה

אורן , אלחנן, התיישבות בשנות מאבק – אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1947-1936, יד יצחק בן צבי, תשל"ח,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

אחימאיר א. ובאר ח. (עורכים), והיו עיניך רואות את מוריך - תשעים שנה להסתדרות המורים תרס"ג-תשנ"ב, תל-אביב תשנ"ד

שייך למדורים:היסטוריה

אטיאש משה, כנסת ישראל בארץ ישראל, ירושלים, המחלקה לעתונות,

שייך למדורים:היסטוריה

אטינגר עקיבא, עם חקלאים עברים בארצנו, עם עובד, תש"ה

שייך למדורים:היסטוריה

אטינגר עקיבא, עם חקלאים יהודים בתפוצות, מרחביה 1942

שייך למדורים:היסטוריה

אטינגר שמואל, תולדות ישראל בעת החדשה, דביר, תל-אביב 1969

שייך למדורים:היסטוריה

אידלסון ד', נוער בסכנה, מרחביה 1953

שייך למדורים:היסטוריה

איזנשטדט שמואל, פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ב, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי, ירושלים תש"ד

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

איזנשטדט, שמואל, נח, החברה הישראלית, רקע התפתחות ובעיות, מאגנס, ירושלים, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

איכילוב א', חינוך לאזרחות בחברה מתהווה, תל-אביב 1993

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים דרור ר', החינוך העברי בארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי, ירושלים, תשמ"ו; תש"ן., 1986

שייך למדורים:היסטוריה

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אליאב מרדכי, ארץ ישראל וישובה במאה הי"ט 1777-1917, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

אליאב, מרדכי, דוד וולפסון האיש וזמנו, התנועה הציונית בשנים 1914-1905, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן, ירושלים, הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ז,

שייך למדורים:היסטוריה

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלמליח, א., ארץ ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם, א-ב, ירושלים

שייך למדורים:היסטוריה

אלרואי גור, אימיגרנטים: ההגירה היהודית לארץ ישארל בראשית המאה העשרים, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשס"ד,

שייך למדורים:היסטוריה

אמרנט אברהם (טושק), אברהם אמרנט, ספריית פועלים, 1990

שייך למדורים:היסטוריה

אסף מיכאל, תולדות הערבים בארץ ישראל, דבר, תרצ"ה,

שייך למדורים:היסטוריה

אסף מיכאל, היחסים בין ערבים ויהודים בארץ ישראל 1860-1948, תל-אביב 1970

שייך למדורים:היסטוריה

אסף מיכאל, תולדות התעוררות הערבים בארץ ישראל ובריחתם, דבר, תל-אביב 1967

שייך למדורים:היסטוריה

אקרמן ו', כרמון א' וצוקר ד' (עורכים), חינוך בחברה מתהווה - המערכת הישראלית, תל-אביב וירושלים 1985

שייך למדורים:היסטוריה

אריאן אשר, פוליטיקה ומשטר בישראל, זמורה ביתן, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה

בארי שבתאי, בית לאדם בקומונה, אדר, תשי"א

שייך למדורים:היסטוריה

ביילין יוסי, בנים בצל אבותם, רביבים, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בילצקי אליהו, סולל בונה 1924-1974, עם-עובד, תל-אביב 1974

שייך למדורים:היסטוריה

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות, יד טבנקין, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות 1928-1951, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"א, 1971

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, חבר הקבוצות, התפתחותו החברתית והרעיונית, עם עובד, תל-אביב 1976

שייך למדורים:היסטוריה

בן אברם, ברוך; ניר הנרי, עיונים בעלייה השלישית: דימוי ומציאות, יד יצחק בן צבי, ירושלים 1995

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן אריה יהושוע, ברטל ישראל (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל, שלהי התקופה העת'מנית 1917-1799, כתר, יד יצחק בן צבי, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

בן בסט אבי (עורך), ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי 1985-1998, עם עובד, תל-אביב 2001

שייך למדורים:היסטוריה

בן מאיר דב, ההסתדרות, כרטא, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

בן צבי, יצחק, ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמאני, ירושלים, תשי"ג

שייך למדורים:היסטוריה

בן רפאל אליעזר, האוטופיה והקונפליקטים שלה - היבטים תיאורטיים של תהליכי ריבוד בקיבוץ, ירושלים, תמוז תשל"ד

שייך למדורים:היסטוריה

בן-פורת יורם (עורך), המשק הישראלי: חבלי צמיחה, עם עובד, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה

בנטואיץ י', החינוך במדינת ישראל, תל אביב 1960

שייך למדורים:היסטוריה

בר- זהר , מיכאל, כעוף החול : שמעון פרס - הביוגרפיה, משכל, תל-אביב 2006

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

בר-גיל ש', מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער בחינוך ובשיקום - שארית הפלטה 1945 - 1955, ירושלים ושדה-בוקר 1999

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

בר-גל י', מולדת וגיאוגרפיה במאה שנות חינוך ציוני, תל אביב 1993

שייך למדורים:היסטוריה

בר-גל י', סוכנת תעמולה ארץ ישראלית: הקרן הקיימת לישראל 1924 - 1947, חיפה ותל-אביב 1999

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בראלי אבי, בין מרות לשיתוף: המאבק על המיסוד הפוליטי במפא"י 1948-1953, אוניברסיטת תל-אביב,

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בראלי אבי, קרלינסקי נחום (עורכים), כלכלה וחברה בתקופת המנדט, אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז למורשת בן-גוריון, מתוך הסידרה: 'עיונים בתקומת ישראל'. 2003

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

ברזל אלכסנדר (עורך), העדה השתופית,

שייך למדורים:היסטוריה

ברטל גבריאל, ההסתדרות הכללית: מבנה ופעולות, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד הפועל, תל-אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברנד י', לידתו וצמיחתו של חינוך המזרחי (1902 - 1925), האוניברסיטה העברית, ירושלים 1995

שייך למדורים:היסטוריה

ברנר אורי, הקיבוץ המאוחד בהגנה - 1939-1923, מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, אפעל 1980

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, לצבא יהודי עצמאי - הקיבוץ המאוחד 1945-1939, יד טבנקין, 1985

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח 1948-1942, יד טבנקין, המכון לחקר כח המגן, אפעל 1983

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גאון בני, רק המעז מנצח, ידיעות אחרונות - ספרי חמד, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה

גבאי משה (עורך), פלסטינים על פלסטין 1880-1948, תעודות ועדויות, מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, 1988

שייך למדורים:היסטוריה

גולדשטיין יעקוב, מפלגת פועלי ארץ ישראל - גורמים להקמתה, תשל"ה

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גולדשטיין יעקוב, בדרך להגמוניה, מפא"י - התגבשות מדיניותה 1930-1936, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, מראש-פינה ודגניה ועד דימונה, שיחות על מפעל הבנייה הציוני, גלי צה"ל- אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, שותפות ומאבק: חיים ויצמן ותנועת הפועלים בארץ ישראל, תל-אביב 1976

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, החיפוש אחר זהות לאומית, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, השאלה הערבית והבעיה היהודית, זרמים מדיניים-אידיאולוגיים בציונות ביחסם אל הישות הערבית בארץ ישראל בשנים 1882-1948, עם עובד, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, אחדות העבודה 1930-1919: היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשל"ג 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

גורני יוסף וגרינברג יצחק (עורכים וכותבי המבואות), תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, בראלי אבי וגרינברג יצחק (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, המרכז למורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר 2000

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גלין אמירה, הלכה ומעשה ביחסי עבודה, צ'ריקובר, תל-אביב 1992

שייך למדורים:היסטוריה

גלעד זרובבל, ספר הפלמח, ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד, תשי"ג (2 כרכים).,

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גנוסר פנחס (עורך), הספרות העברית ותנועת העבודה, אוניברסיטת בן-גוריון, תשמ"ט 1989

שייך למדורים:היסטוריה

גרוס ז' ודרור י' (עורכים), חינוך כאתגר חברתי – אסופת מאמרים על החינוך הממלכתי-דתי ועל החינוך הבלתי-פורמלי, תל-אביב ורמת-גן תשס"ד.

שייך למדורים:היסטוריה

גרוס נחום, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תש"ס

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום (עורך), יהודים בכלכלה, מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשמ"ה 1985

שייך למדורים:היסטוריה

גרינברג יצחק, מחברת עובדים למשק עובדים: התפתחות רעיון חברת העובדים בשנים 1920-1929, פפירוס, תל-אביב 1987

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, אנטומיה של משבר ידוע מראש, קריסת חברת העובדים בשנות השמונים, תל-אביב 2004

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק (עורך וכותב המבואות)., רעיון חברת העובדים: מדוד בן-גוריון עד פנחס לבון, עם עובד, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גת, בן ציון, הישוב היהודי בארץ ישראל בשנות הת"ר - התרמ"א, ירושלים, תשכ"ג

שייך למדורים:היסטוריה

ד' מורן, מ' אביגל, איש חינוך ותקופתו, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 1983

שייך למדורים:היסטוריה

דון-יחיא א', דת, חינוך ופוליטיקה - מאבקים והסדרים בשאלות החינוך הדתי בחברה היישובית, ספר שרגאי - פרקים בחקר הציונות הדתית והעליה לא"י, ירושלים תשמ"ב, עמ' 155-140.

שייך למדורים:היסטוריה

דינור, בן ציון ו-סלוצקי, יהודה (עורכים), ספר תולדות ההגנה, הספריה הציונית, מערכות,עם עובד, תשט"ו-תשל"ב (3 ספרים ב-8 כרכים),

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דרין דרבקין חיים, החברה האחרת, מרחביה 1961

שייך למדורים:היסטוריה

הורוביץ דן וליסק משה, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס-יתר, עם עובד, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

הורוביץ דן וליסק משה, מישוב למדינה: יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית, עם עובד, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

וזה פנחס, המשימה רכש, מערכות, תל-אביב תשכ"ו,

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

וילקנסקי יצחק, בדרך, הפועל הצעיר, יפו, תרע"ח

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

זוהר נ', דמותו של הערבי במקראות, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1972

שייך למדורים:היסטוריה

זוסמן צבי, פער ושיוויון בהסתדרות: ההשפעה של האידאולוגיה השיוויונית והעבודה הערבית על שכרו של העובד היהודי בא"י, מסדה, רמת-גן 1974

שייך למדורים:היסטוריה

זילבנר אדמונד, הסוציאליזם המערבי ושאלת היהודים, מחקר בתולדות המחשבה הסוציאליסטית במאה התשע-עשרה, מוסד ביאליק, תשט"ו, 1955

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

חנין רות, הקבוץ - מקורות תיכנון ועקרונות תכנון, הטכניון, חיפה תשמ"ד,

שייך למדורים:היסטוריה

טיומקין משה ורזגור דן, חברה ממשבר לצמיחה: סיפורה של "סולל בונה",

שייך למדורים:היסטוריה

טל עמנואל, על ראשית תכנון חדרי האוכל הקיבוצי, עיצובם האדריכלי של חדרי האוכל הראשונים 1946-1926,

שייך למדורים:היסטוריה

טל עמנואל, דמותו הצורנית של הקיבוץ בהתהוותו: מקורותיה הרעיוניים והארכיטקטוניים - מהצעות המכלולים הראשונים ועד התגבשות כללי תכנונו, תל-אביב 1991

שייך למדורים:היסטוריה

טלמון-גרבר יונינה, יחיד וחברה בקיבוץ, מחקרים סוציאולוגיים, ירושלים, תש"ל

שייך למדורים:היסטוריה

יגול יונה, קץ ההגמוניה, יסוד, תשל"ח

שייך למדורים:היסטוריה

ידלין אשר, עדות, עידנים, ירושלים 1980

שייך למדורים:היסטוריה

יום-טוב תרצה, הקבוץ, האידאה וצורת הישוב, עבודותיו של ריכרד קאופמן כדוגמא להשתקפות אידיאות חברתיות ותיכנוניות של ראשית המאה בהתפתחות צורת הישוב הקבוצי, תל-אביב, תשרי תשמ"ד

שייך למדורים:היסטוריה

יונאי י' (מלקט), יגאל אלון; זלמן ארן; בן-ציון דינור; דוד רמז; זלמן שזר, זלמן שזר, ירושלים 1990 - 1992.

שייך למדורים:היסטוריה

ינאי נתן, קרע בצמרת, המשבר שזיעזע את מפא"י והביא להקמת רפ"י, תל-אביב 1969

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ינאי נתן, משברים פוליטיים בישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה

ישי יעל, סיעתיות בתנועת העבודה, סיעה ב' במפא"י, עם עובד, 1978

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כהן ראובן, הישוב והקבוצה, יסודות ותהליכים, הקיבוץ המאוחד, תשכ"ט

שייך למדורים:היסטוריה

כפכפי א., אמת או אמונה - טבנקין מחנך חלוצים, יד בן צבי, ירושלים 1992

שייך למדורים:היסטוריה

כפכפי איל, לבון: אנטי-משיח, עם עובד, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

כץ שמואל, ארץ הקיבוצים: חמישים שנות חיי קיבוץ בעין שוחקת, ספרית פועלים, תשנ"ח 1998

שייך למדורים:היסטוריה

כצנלסון, ברל, העליה השניה: הרצאות ברל בפני הבחרות הסוציאליסטית [1928], תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה

כרם ד', ראשית כפרי הנוער בארץ-ישראל - קרית ספר, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב 1974

שייך למדורים:היסטוריה

כרמון א', השקפת עולם בחינוך וממלכתיות כמושגים מנוגדים, רשפים, תל-אביב, עמ' 103-79. 1991

שייך למדורים:היסטוריה

כרמי ש', תלמים ראשונים בחינוך העברי - "אספת המורים העבריים בארץ-ישראל" ומקומה בתולדות החינוך, תרנ"ב-תרנ"ו, ירושלים 1986

שייך למדורים:היסטוריה

לבון, פנחס, בנתיבי עיון ומאבק, ע"ע, תשכ"ח 1968

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

לוז קדיש, אבני דרך בקבוצה, קורות ותמורות, תרבות וחינוך, איחוד הקבוצות והקיבוצים, תשי"ב

שייך למדורים:היסטוריה

לוז קדיש, גורמי משק בקבוצה, חבר הקבוצות, 1946

שייך למדורים:היסטוריה

לוז קדיש, גידול הקבוצה והתמורות החברתיות, חבר הקבוצות, 1944

שייך למדורים:היסטוריה

לוז קדיש, דרכו של חבר הקבוצות, חבר הקבוצות, 1951

שייך למדורים:היסטוריה

לוי - פאור דוד, היד הלא נעלמה: הפוליטיקה של התיעוש בישראל, יד יצחק בן-צבי, יושלים 2000

שייך למדורים:היסטוריה

לוי ש', המעבר מזרמים לחינוך ממלכתי (1955-1948), אוניברסיטת חיפה, חיפה 1996

שייך למדורים:היסטוריה

ליסק משה וגוטמן עמנואל, המערכת הפוליטית הישראלית, תל-אביב 1979

שייך למדורים:היסטוריה

לנדהוסט זיגפריד, הקבוצה, ירושלים 1944

שייך למדורים:היסטוריה

לסקוב ש', קול קורא - חייו וזמנו של יוסף ויתקין, תל אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

לסקוב, שולמית, הבילויים, ירושלים, תשל"ט

שייך למדורים:היסטוריה

מיוחס י', ספר החינוך המשלים, ירושלים 1975

שייך למדורים:היסטוריה

מנדל מאיר, הקבוצה ערכיה ומפעלה, חבר הקבוצות, 1951

שייך למדורים:היסטוריה

מרחב, פרץ, תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל, ספרית פועלים, 1967

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

נאור מרדכי, ההגנה – ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל, משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור, מרדכי, ההעפלה – 1948-1934, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1978

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה: הקיבוץ המאוחד, 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

סיטון ש', השפעת המאורעות בארץ-ישראל בשנים 1936 - 1939 על סדרי העדיפויות של מטרות החינוך העברי, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

סיטון ש', חינוך ברוח המולדת' - התכנית החינוכית של 'מועצת המורים למען הקק"ל, דור לדור, י"ד, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה

סילברט י', המאבק על האוטונומיה של החינוך העברי (ממשלת המנדט הבריטי בא"י ושלטונות החינוך העברי 1935-1918), אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 1982

שייך למדורים:היסטוריה

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עברון, יוסף, התעשייה הביטחונית בישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עזריאלי י', החינוך הדתי בגבורותיו, ירושלים תשמ"ז.

שייך למדורים:היסטוריה

עזריהו י', החנוך העברי בארץ ישראל, תל אביב ת"ש.

שייך למדורים:היסטוריה

עילם, יגאל, ההגנה – הדרך הציונית אל הכוח, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תשל"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עמית מאיר, ראש בראש: מבט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות, הד ארצי, אור יהודה 1999

שייך למדורים:היסטוריה

פודה א', בגנות המבוכה ובזכות הטיח - הסכסוך הישראלי-ערבי בראי ספרי הלימוד בהיסטוריה ואזרחות בעברית (1995-1953), ירושלים 1997

שייך למדורים:היסטוריה

פוזננסקי מ. ושחורי מ. (עורכים), חברות בקיבוץ, הקיבוץ המאוחד, עין חרוד תש"ד,

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות

פורן, זבולון (עורך), הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

פורת יהושע, ממהומות למרידה, התנועה הלאומית הערבית פלסטינאית 1929-1939, עם עובד, 1978

שייך למדורים:היסטוריה

פורת יהושע, צמיחת התנועה הלאומית הערבית פלסטינאית 1918-1929, עם עובד, 1976

שייך למדורים:היסטוריה

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פירר ר', סוכנים של החינוך הציוני, תל אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה

פישמן עדה, תנועת הפועלות בארץ ישראל, תל-אביב, תרפ"ט

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים

פלד א', יובל למערכת החינוך בישראל, ירושלים ותל-אביב 1999

שייך למדורים:היסטוריה

פעיל, מאיר, מן ההגנה לצבא ההגנה, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תש"ם,

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

פרויס ולטר, התנועה השיתופית בעולם ובארץ, תל-אביב, תשט"ז

שייך למדורים:היסטוריה

פרנקל יונתן, נבואה ופוליטיקה, סוציאליזם, לאומיות ויהודי רוסיה 1862-1917,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור מוקי, אביב מוקדם, צבי שץ והקבוצה האינטימית, עם עובד, 1984

שייך למדורים:היסטוריה

צור מוקי, ללא כותונת פסים, עם עובד, תשל"ד

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

צחור זאב, שורשי הפוליטיקה הישראלית, תל-אביב 1987

שייך למדורים:היסטוריה

צחורי ש' (עורכת), החינוך בתש"ח-תשי"ב, תל-אביב תשנ"א.

שייך למדורים:היסטוריה

צמרת, צבי, עלי גשר צר - החינוך בישראל בשנות המדינה הראשונות, באר-שבע 1997

שייך למדורים:היסטוריה

צמרת, צבי, ימי כור ההיתוך - ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים (1950), באר-שבע 1993

שייך למדורים:היסטוריה

קאופמן ריכרד, 20 שנות תכנון נקודות חקלאיות,

שייך למדורים:היסטוריה

קוטלר יאיר, לא לפירסום!, שור, תל-אביב 1984

שייך למדורים:היסטוריה

קולת-קופילוביץ ישראל, אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל 1919-1905, האוניברסיטה העברית תשכ"ד, 1964

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

קלר ד', 'החינוך הממלכתי' ו'החינוך הממלכתי דתי': שתי מערכות אידאולוגיות, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1992

שייך למדורים:היסטוריה

קניאל יהושע, המשך ותמורה- היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העליה הראשונה והשניה, ירושלים, תשמ"ב

שייך למדורים:היסטוריה

קשת שולה, המחתרת הנפשית: על ראשית הרומן הקיבוצי, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 1995

שייך למדורים:היסטוריה

רבינוביץ אהרן (רוניה), בשרות העובד העברי, תרבות וחינוך, תל אביב 1962
.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רוזוליו דניאל, השיטה והמשבר: משברים, הסדרים ושינויים בתנועה הקיבוצית, עם עובד, תל-אביב 1999

שייך למדורים:היסטוריה

רוזנבליט צילה, זאב און: האיש בראי תקופתו, יואב שמחוני, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רופין ארתור, שלושים שנות בנין, ירושלים תרצ"ז,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רופין ארתור, ראשית עבודתי בארץ, תל-אביב 1968

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

רופין ארתור, פרקי חיי, ראשית עבודתי בארץ, עם עובד, 1968

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רזין אסף (עורך), כלכלנים על כלכלה, רמות, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה

ריגר א', החינוך העברי בארץ ישראל, תל אביב ת"ש.

שייך למדורים:היסטוריה

ריגר א', החינוך המקצועי בישוב היהודי בארץ ישראל, ירושלים תש"ה.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רכטר זאב, תיכנון נקודות ישוב קיבוציות, עשרים שנות בניה, 1940

שייך למדורים:היסטוריה

רמון עינת, חיים חדשים: דת אמהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד גורדון,, כרמל, ירושלים תשס"ז, 2007

שייך למדורים:היסטוריה

רפל חגית, על דעת המקום, סיפורי קיבוץ בהקשר חברתי, אוניברסיטת בן-גוריון, תשנ"ח 1998

שייך למדורים:היסטוריה

שאלתיאל שלמה (עורך), אמנות בשירות רעיון, כרזות השומר הצעיר 1937-1967, יד יערי, המרכז למורשת בן-גוריון, תשנ"ט 1999

שייך למדורים:היסטוריה

שביט זהר (עורכת ומחברת ראשית), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ט, 1998

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שור שמעון, הדומי לאה (עורכים), לספר את הקיבוץ: מחקר וביקורת, ספרית פועלים, 1990

שייך למדורים:היסטוריה

שורץ שפרה, קופת חולים, עיצובה והתפתחותה כגורם מרכזי בשרותי הבריאות בארץ ישראל 1937-1911, המרכז למורשת בן-גוריון, שדה בוקר, 1997

שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

שורץ שפרה, קופת חולים, הסתדרות, ממשלה: מהלכים בעיצובה של מערכת הבריאות בישראל 1960-1947, שדה בוקר, המרכז למורשת בן-גוריון, 2000

שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

שחר נתן, השיר הארץ ישראלי בשנים 1920-1950, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים, האוניברסיטה העברית, 1989

שייך למדורים:היסטוריה

שטרנהל זאב, בנין אומה או תיקון חברה? לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית 1904-1940, עם עובד, תל-אביב 1995

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

שילה מרגלית, נסיונות בהתיישבות, המשרד הארצישראלי 1914-1908, יד יצחק בן צבי, תשמ"ח, 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

שלהב י"מ, המאבק על עצמאותה של מערכת החינוך העברי בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ב.

שייך למדורים:היסטוריה

שלהב י"מ, תמורות במערכת החינוך היהודית בארץ ישראל בשנים 1939-1932, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשל"ב.

שייך למדורים:היסטוריה

שלו ה', חברת הנוער בבן-שמן בשנים 1939-1927, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה

שלום וורם ודו ליבשיץ, אנתולוגיה של המחשבה הסוציאליסטית 1789-1939, עם עובד, תל-אביב 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

שמואל גדון (עורך), נתיבי הקבוצה והקיבוץ, 1958

שייך למדורים:היסטוריה

שפירא אניטה, מפטורי הרמ"א עד פרוק הפלמ"ח, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שפירא אניטה, ברל: ביוגרפיה, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה

שפירא אניטה, המאבק הנכזב: עבודה עברית 1929-1939, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

שפירא אניטה, ההליכה על קו האופק, תל-אביב 1988

שייך למדורים:היסטוריה

שפירא אניטה, חרב היונה, הציונות והכח 1881-1948, תל-אביב 1992

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שפירא יונתן, אחדות העבודה ההיסטורית: עצמתו של ארגון פוליטי, עם עובד, תל-אביב 1975

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

שץ צבי, על גבול הדממה,

שייך למדורים:היסטוריה

שרת רנה, קומה אחא, דרך רבקה שטורמן במחול, הקיבוץ המאוחד, 1988

שייך למדורים:היסטוריה

תמיר טלי, יוחנן סימון: דיוקן כפול, מוזיאון תל-אביב לאמנות, 2001

שייך למדורים:היסטוריה

תמיר טלי, שבת בקיבוץ, 1998

שייך למדורים:היסטוריה

מאגר: ספרים (212/307)